NAV-regionen Vest-Viken består av Buskerud, Asker og Bærum. NAVs bedriftsundersøkelse gir verdifull kunnskap om behovet for arbeidskraft etter region og næring. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft, og kartlegger eventuelle vansker med å skaffe den etterspurte kompetansen. Den gir i tillegg innsikt i virksomhetenes forventede bemanningsbehov det kommende året.
 
- Årets undersøkelse viser at bedriftene i Asker, Bærum og Buskerud etterspør arbeidskraft innen en rekke bransjer. Undersøkelsen gir oss nyttig informasjon slik at vi kan gi bedre tjenester til våre arbeidssøkere og arbeidsgivere, sier direktør ved NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Rekrutteringsproblemer

24 prosent av bedriftene i Buskerud, Asker og Bærum melder om rekrutteringsproblemer. Av disse opplyser 17 prosent at de ikke har klart å skaffe relevant arbeidskraft, mens 7 prosent oppgir at de har måttet ansette arbeidskraft med lavere eller annen kompetanse enn etterspurt. 
 
- Virksomhetene forklarer i stor grad rekrutteringsproblemene med at de har for få eller ingen kvalifiserte søkere til disse stillingene.  Rekrutteringsproblemer vil for mange bedrifter kunne bety lavere vekst enn de ellers ville hatt, forklarer Speilberg.
 

Mangel på arbeidskraft

Siden dette er en utvalgsundersøkelse er det usikkerhet knyttet til anslått mangel på arbeidskraft, både med tanke på dagens situasjon og framover. 
 
Mangelen på arbeidskraft er størst innen disse næringene; 
  • Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting
  • Helse- og sosialtjenester
  • Bygge- og anleggsvirksomhet (især faglært arbeidskraft)
 
Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting er en sammensatt næringsgruppe som blant annet omfatter forskjellige typer konsulentvirksomheter, juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, rengjøringsbedrifter, vekter- og sikkerhetstjenester, brann- og feiervesen og bemanningsbyråer. 
Ser vi på enkeltyrker, er det størst mangel innen ulike helseyrker som sykepleiere og helsefagarbeidere, samt tømrere og snekkere. 
 

Sysselsetting

Andelen som forventer en økning i sysselsettingen utgjør 28 prosent, andelen som forventer uendret sysselsetting 68 prosent, mens andelen som forventer nedgang i sysselsettingen utgjør 10 prosent.