Det er typiske luftveisdiagnoser som står for store deler av økningen i sykefraværet. Korona-pandemien og smitteverntiltakene har ført til en kraftig vekst i diagnoser knyttet til luftveislidelser. Korona-diagnosen, hoste, forkjølelse og ulike former for karantene diagnoser er mye brukt.

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal representerte 2 048 196 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (32,4%), psykiske lidelser (19,7 %) og sykdommer i luftveiene (15,3%) at vi så den største andelen tapte dagsverk. 

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 18,3 prosent en gradert sykmelding. Det var en kraftig nedgang sammenlignet med 1. kvartal 2019. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Region Vest-Viken:

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Flå med 8,2 prosent, Øvre Eiker med 7,3 prosent og Krødsherad, Modum og Rollag med 7,1. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,3 prosent og Nesbyen med 4,7 prosent. 

Størst økning i sykefraværet for menn

Sykefraværet for kvinner var på 7,5 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,4 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en kraftig økning i sykefraværet for både menn (+19%) og kvinner (+7,6%). En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 8,7 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 6,8 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 var det næringen bygg- og anleggsvirksomhet som hadde den største økningen i sykefraværet (+21,4%).