Stabilt sjukefråvær i Rogaland i 2. kvartal

Det legemeldte sjukefråværet i Rogaland held seg stabilt i 2. kvartal 2020, viser tal frå NAV. Fylket har et sjukefråvær på 4,5 prosent. Det er ein svak auke samanlikna med same kvartal i fjor. I Norge er det legemeldte sjukefråværet på 5,1 prosent.

Kommunane med høgast sjukefråvær i fylket er Bokn (5,5%), Karmøy (5,4%), Haugesund (5,3%), Tysvær (5,3%) og Randaberg (5,1%).

– 2020 har vore eit spesielt år med tanke på tiltaka som er innførte i samfunnet på grunn av koronaviruset. Det er positivt at tiltaka tilsynelatande ikkje har hatt nokre store negative innverknader på sjukefråværet i fylket, seier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Størst auke i sjukdommar i luftvegane

Diagnosen med størst auke er sjukdommar i luftvegane. 8,6 prosent av det totale sjukefråværet kjem av sjukdommar i luftvegane. Til samanlikning var det ein del på 5,5 prosent i 2. kvartal i 2019.

– Auken har samanheng med at myndighetene oppmodar personar med symptom i luftvegane til å halda seg heime. Det same gjeld personar som har vore i kontakt med folk som har vore koronasmittet og må i karantene, og dessutan utenlandsreiser. I sum fører dette til ein auke i diagnosebruken, seier Haftorsen.

34,8 prosent av det totale legemeldte sjukefråværet kjem av muskel/skjelettlidingar. Det er den klart største gruppa med sjukemelde. 21,3 prosent var sjukemeld med psykiske lidelsar i Rogaland.