Det var nå 2 740 færre arbeidssøkere enn ved utgangen av juni, sier fungerende direktør John-Arne Birkeland.

Det har vært en svak økning i antall helt ledige arbeidssøkere i løpet av juli. At antall helt ledige øker fra juni til juli er imidlertid helt normalt. Ved utgangen av juli var det 7 230 helt ledige. Det betyr at andelen helt ledige ligger på samme nivå, det vil si på 3,8 prosent, som ved utgangen av forrige måned.

Antall delvis ledige arbeidssøkere har gått kraftig ned den siste måneden. Dette skyldes at flere har fått endret status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av juli. Det var nå registrert 4 970 delvis ledige, som er 2 820 færre enn for en måned siden. Det betyr at andelen delvis ledige nå er på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Tall fra NAV viser at 2 540 av de helt ledige og 3 110 av de delvis ledige er permitterte. Til sammen utgjør de permitterte 3,0 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Færre unge helt og delvis ledige

Blant unge under 30 år var det en nedgang både i antall helt ledige (-150) og antall delvis ledige arbeidssøkere (-650) sammenlignet med utgangen av juni. I aldersgruppen 30 år og over var det færre delvis ledige (-2 180), men flere helt ledige arbeidssøkere (+310). Ved utgangen av juli var andelen helt ledige høyest i aldersgruppen 20 til 24 år med 6,0 prosent av arbeidsstyrken, og lavest i aldersgruppen under 20 år med 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

      Den siste måneden har antall helt ledige gått ned innen seks av 15 yrkesgrupper. Antall delvis ledige har gått ned innen samtlige yrkesgrupper. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst innen reiseliv og transport (-160), mens den for delvis ledige har vært størst innen butikk- og salgsarbeid (-470). Ved utgangen av juli måned var det flest både helt ledige og delvis ledige innen butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 940 personer og 880 personer.

Større tilgang på ledige stillinger

I Innlandet var det i juli måned en tilgang på 1 216 ledige stillinger. Dette var 19 prosent flere stillinger per virkedag enn i samme måned i fjor. – Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 266 stillinger. Det var også en relativt stor stillingstilgang innen serviceyrker og annet arbeid med 204 stillinger. Innen den sistnevnte yrkesgruppen var det dessuten en stor økning i nye utlyste stillinger per virkedag sammenlignet med både forrige måned og samme måned i fjor, sier fungerende direktør John-Arne Birkeland.

Hovedtall arbeidsmarkedet i Innlandet juli 2020

Hovedtall permitterte i Innlandet juli 2020

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011