Uhell

Kommunen har plikt til å melde fra til hjelpemiddelsentralen om hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av hjelpemidler til funksjonshemmede og som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av brukerens eller annen persons helsetilstand. 

Melding om uhell

Avvik

For å få et godt miljø for forbedring og læring mellom partene i hjelpemiddelformidlingen, har NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark utarbeidet et system for å melde fra om avvik og forbedringsforslag.

Skjema for å melde avvik

Av og til vil vi oppleve avvik fra forventet kvalitet i hjelpemiddelformidlingen, og som ”eier” av formidlingssystemet, har hjelpemiddelsentralen et særskilt ansvar for å sette inn korrigerende tiltak.

  • Meld avvik eller forbedringsforslag skriftlig via utarbeidet skjema
  • Beskriv kort hendelsen og avviket
  • Anonymiser eventuelle brukerdata
  • Når meldingen mottas på hjelpemiddelsentralen vil den videreformidles til rett person ut fra meldingens innhold

Når avviksmeldingen er behandlet på hjelpemiddelsentralen, vil det bli gitt en tilbakemelding til melder. Tilbakemeldingene til hjelpemiddelsentralen vil vi systematisere og de vil være et viktig bidrag i det kontinuerlige forbedringsarbeidet til beste for brukerne.