Informer NAV så tidlig som mulig

En arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne.

Med masseoppsigelser menes at minst 10 arbeidstakere blir sagt opp innenfor et tidsrom på 30 dager. Når en arbeidsgiver planlegger masseoppsigelser vil den tidligst tre i kraft 30 dager etter at NAV har fått melding.

Arbeidsgiver skal gi tilsvarende melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn fire uker.

Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer.

Det digitale skjemaet Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden kan benyttes.

Samhandling med NAV

Når NAV har mottatt meldingen (skjemaet), tar vi som hovedregel kontakt med virksomheten for å avtale et snarlig møte med virksomhetens ledelse og de tillitsvalgte.

Formålet er å avklare situasjonen, informere om hva slags bistand NAV kan gi ansatte som er oppsagt eller permittert, og diskutere mulige løsninger. NAV og virksomheten skal også avtale videre samhandling.

Les også om omstilling og nedbemanning.

Bistand til berørte arbeidstakere

Ved masseoppsigelser og permitteringer kan NAV som hovedregel tilby de arbeidstakerne som er berørt

Fylkeskommunen har tiltak som Bedriftsintern opplæring (BIO) som kan gis til opplæring av bedriftens ansatte ved større omstillinger. 

Varsel til de ansatte

De ansatte skal normalt ha varsel om permittering senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to dager.

Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.  

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:  

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  
  • Den permitteres stillingsstørrelse  
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.   

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger under permittering.