Permittering og oppsigelse

Permittering innebærer at en eller flere ansatte midlertidig, helt eller delvis blir løst fra arbeidsplikten, fordi virksomheten har besluttet å redusere eller stanse driften.

Informasjon om permitteringer som følge av koronaepidemien

Informer NAV så tidlig som mulig

En arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne.

Med masseoppsigelser menes at minst 10 arbeidstakere blir sagt opp innenfor et tidsrom på 30 dager. Når en arbeidsgiver planlegger masseoppsigelser vil den tidligst tre i kraft 30 dager etter at NAV har fått melding. 

Arbeidsgiver skal gi tilsvarende melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn fire uker.

Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer.

Det digitale skjemaet Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden kan benyttes.

Samhandling med NAV

Når NAV har mottatt meldingen (skjemaet), tar vi som hovedregel kontakt med virksomheten for å avtale et snarlig møte med virksomhetens ledelse og de tillitsvalgte.

Formålet er å avklare situasjonen, informere om hva slags bistand NAV kan gi ansatte som er oppsagt eller permittert, og diskutere mulige løsninger. NAV og virksomheten skal også avtale videre samhandling.

Les også om omstilling og nedbemanning.

Bistand til berørte arbeidstakere

Ved masseoppsigelser og permitteringer kan NAV som hovedregel tilby de arbeidstakerne som er berørt

Fylkeskommunen har tiltak som bedriftsintern opplæring (BIO) som kan gis til opplæring av bedriftens ansatte ved større omstillinger. 

Varsel til de ansatte

De ansatte skal normalt ha varsel om permittering senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to dager.

Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.  

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:  

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  
  • Den permitteres stillingsstørrelse  
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger under permittering.

Dokumentert enighet

Det skal som hovedregel legges til grunn at vilkårene etter folketrygdloven § 4-7 er oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at grunnlaget for permittering foreligger og det på denne måten godtgjøres at virksomheten har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering og at årsaken ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke. 

Arbeidsgiver må gi NAV tilstrekkelig informasjon om permitteringsårsaken. Når det er enighet mellom partene om at arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes og at årsaken til permittering er forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke, må dette kunne dokumenteres. Det er mest hensiktsmessig at enigheten mellom partene dokumenteres i protokoll.
 
Skal du som arbeidsgiver sende  inn denne type dokumentasjon til NAV?

Hva permittering er

Permittering kan brukes når virksomheten reduseres i en periode eller stanses.  Ansatte som permitteres skal ikke arbeide for deg mens de er permittert. Du skal ikke utbetale lønn til ansatte mens de er permittert og mottar dagpenger. 

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte.  Dersom ansatte er delvis permittert, arbeider de ansatte kortere dager eller færre dager. Du skal kun betale lønn for den tiden de jobber.  Når ansatte er helt permittert, skal du ikke utbetale lønn.  

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler den ansatte lønn de 10 første dagene. Deretter kan den ansatte ha rett til dagpenger. Dagpengene sikrer inntekt, men er ikke like mye som vanlig lønn. 

Hva skjer om jeg utbetaler lønn til en ansatt som er varslet om 100 prosent permittering?

Betaler du lønn til en ansatt som har fått varsel om 100 prosent permittering, er den ansatte i praksis kun delvis permittert fordi den ansatte lønnes for arbeid. 

Om du utbetaler forskjellen mellom dagpengene og full lønn, vil dagpengene til den permitterte bli redusert. Hvis du for eksempel utbetaler 30 prosent av den ordinære lønnen til en ansatt, vil den ansatte være 70 prosent permittert. 

Det vil i tillegg være vanskelig å vurdere at en ansatt med full lønn basert på kombinasjonen dagpenger og lønn er reell arbeidssøker til annet arbeid.  

Kan ansatte jobbe i bedriften når de er 100% permittert?

Har du permittert ansatte fullt fra sitt arbeid, kan du på kort varsel kalle dem tilbake i arbeid dersom det igjen er behov for arbeidskraft. Dersom en ansatt som er 100 prosent permittert kalles inn til arbeid hos deg gjenoppstår arbeidsplikten og plikten til å betale lønn for det antall timer som innkallingen gjelder. 

Du har etter arbeidsavtalen og arbeidsrettslige regler plikt til å betale lønn for det arbeid den ansatte yter for bedriften. Når den ansatte utfører arbeid skal timene med arbeid og lønn føres på meldekortene som sendes til NAV. Da utbetales det graderte dagpenger.