Tilskudd til landsdekkende pensjonistorganisasjoner for 2018

Landsdekkende pensjonistorganisasjoner kan nå søke om tilskudd til drift og eldrepolitisk arbeid for 2018.

Søknadsfristen er 20. november 2017. Søknadsskjema og andre dokumenter finner du til høyre på denne siden, under «Relatert informasjon».

Tilskuddsordningen skal gi økonomiske bidrag til pensjonistorganisasjoners drift og eldrepolitiske arbeid. Målet er økt engasjement og aktivitet på området. 

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak er total ramme for tildeling av tilskudd 13,4 millioner kroner. 

Hvem kan få tilskudd?

Målgruppen for tilskuddsordningen er landsdekkende pensjonistorganisasjoner som har som formål å fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet. 

Krav til organisasjonene

Det kan innvilges tilskudd til organisasjoner som

a) er selvstendige interesseorganisasjoner, av og for pensjonister, som har som hovedarbeidsområde å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse,

b) er registrert i Frivillighetsregisteret,

c) er demokratisk oppbygd, partipolitisk uavhengig og nøytral, og er åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere, og

d) har minimum 2 000 medlemmer som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen i form av årlig betalt kontingent, og har til sammen minst 8 tellende lokallag i minst 8 fylker. 

Med tellende lokallag menes lag som er en selvstendig enhet i organisasjonen med selvstendig økonomi, men sender årsrapporter til sentralleddet. Laget må ha vedtekter, minst 15 betalende medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Fylkeslag som fungerer som lokallag, regnes som tellende lokallag. 

Størrelsen på tilskuddet

Tilskuddet består av et grunntilskudd på 20 000 kroner og medlemstilskudd som fordeles med grunnlag i medlemstall. I 2017 var tilskuddet per betalende medlem 50,51 kroner. 

Søknaden

Søknaden må fylles ut på et eget søknadsskjema. Alle søkere bes om å lese forskriften for tilskuddsordningen før søknadskjemaet fylles ut. 

Medlemstallet skal bekreftes av revisor. Det er utarbeidet et eget skjema som skal fylles ut av revisor. 

Søknader framsatt etter søknadsfristen 20. november 2017 og ufullstendige søknader kan bli avvist. 

Det må sendes inn signert papirutgave av søknaden eller signert og skannet versjon på e-post.

Signert papirutgave av søknaden sendes innen 20. november 2017 til

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Postboks 5 St. Olavs plass
0130 Oslo

Det er også mulig å sende skannet, signert søknad med vedlegg på e-post til direktoratet@nav.no innen 20.november 2017.  

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til tilskudd.pensjonistenes.organisasjoner@nav.no  

Gjennomgang av regelverket for ordningen i 2018 

I statsbudsjettet for 2018 er det varslet at det tas sikte på å endre regelverket for tilskudd til pensjonistenes organisasjoner for møte frivilligheten med mest mulig ensartet praksis, holdninger og bruk av begreper. Dette vil ikke ha innvirkning på tildeling av tilskudd for 2018. Et utkast til endret regelverket med nye definisjoner og dokumentasjonskrav vil bli sendt på høring av Arbeids- og sosialdepartementet.