NAV som arbeidsgiver

I NAV får du jobbe sammen med engasjerte og motiverte kolleger.

Vi jobber aktivt med arbeidsmiljøet og er en arbeidsplass med ordnede forhold. Under relatert informasjon finner du mer om organisering av NAV.

NAV som arbeidsplass

NAV er en arbeidsplass som er opptatt av å legge forholdene til rette for medarbeidere i ulike livsfaser. I NAV er det mulig å kombinere karriere, familie og fritid. Vi har også egne seniorpolitiske tiltak.

Vi har fokus på arbeidsmiljøet fordi vi vet at det er krevende å stå i møte med brukere i vanskelige livssituasjoner. NAV er IA-virksomhet, og legg forholdene til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne.

NAV har både statlige og kommunalt ansatte. Som statlig medarbeider i NAV har du tilgang til pensjons- og låneordning i Statens Pensjonskasse. Kommunalt ansatte i NAV er medlem i kommunale pensjonsordninger.

Faglig utvikling

Vi er opptatt av at den enkelte medarbeider kan utvikle sin kompetanse kontinuerlig. Utvikling skjer på mange måter og på ulike arenaer. Vi har landsdekkende fagnettverk, lokale, regionale og sentrale samlinger som dekker ulike fagområder, og vi har oppmerksomheten rettet mot praksisnær, erfaringsbasert læring.

  • Kompetansestrategien for NAV forteller om hovedsatsingsområdene fram mot 2020.
  • Kunnskapsstrategien skal bidra til å prioritere og målrette NAVs virksomhet på kunnskapsområdet og utvikle tjenester og virkemidler basert på kunnskap om hva som virker.