Økt mangel på arbeidskraft

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44 400 personer. Det er en økning på over 30 prosent fra i fjor.

Bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter og mangel på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring. Resultatene fra årets undersøkelse tyder på at norsk økonomi vil fortsette i den positive retningen vi har sett det siste året, etter oljenedturen i årene før.

Stor mangel på sykepleiere

Mangelen på arbeidskraft er størst innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. I denne næringen er mangelen estimert til 12 800 personer. Det er også høy mangel innen helse- og sosialtjenester med 10 200 personer. Ser vi på enkeltyrker, er det størst mangel innen ulike helseyrker og særlig sykepleiere, hvor mangelen er estimert til hele 4 550 personer. Det er også stor mangel på tømrere og snekkere, samt yrker innen it som programvareutviklere og systemanalytikere.

Økt mangel i de fleste fylker

Sammenlignet med for ett år siden har mangelen økt i alle fylker bortsett fra Hordaland.

Målt i antall personer er mangelen på arbeidskraft høyest i Oslo, med 8 500 personer. Tar vi hensyn til størrelsen på fylkene er det likevel i Nord-Norge at arbeidsmarkedet er strammest for bedriftene. Virksomhetene i Nordland, Akershus og Finnmark oppgir i størst grad å ha hatt rekrutteringsvansker de siste tre måneder. Rekrutteringsproblemene er minst i Vest-Agder, Buskerud, Oppland, Hedmark, Aust-Agder og Vestfold.

Les mer i NAVs bedriftsundersøkelse 2018 (pdf).

Se også lokale saker fra NAVs bedriftsundersøkelse på fylkenes sider på nav.no.