Hvilken betydning har nedbemanning for sykefravær og uførepensjonering?

Arbeid og Velferd nr. 4-2010

Av Jon Petter Nossen

Artikkelen inneholder en litteraturgjennomgang av forskning om sammenhengen mellom nedbemanning og helserelaterte ytelser, herunder sykefravær og uførepensjonering. Det skilles mellom studier av arbeidstakere som mister jobben som følge av nedbemanning, og arbeidstakere som beholder jobben i bedrifter som nedbemanner. Formålet med artikkelen er å bidra til å forklare utviklingen i sykefraværet de siste par årene, samt å si noe om langtidsvirkningene av nedbemanning i forhold til mer langsiktige helserelaterte ytelser som uførepensjon. Hovedvekten legges på norske studier fra det siste tiåret, men enkelte studier fra andre land refereres også. Det drøftes hvordan resultatene kan påvirkes av datagrunnlag og metodevalg, blant annet i hvilken grad de kontrollerer for seleksjon.