Klagerettigheter

Har du fått et vedtak fra NAV du mener er feil, kan du sende en klage.

I vedtaket finner du informasjon om adgang til å klage.

Du kan bruke skjemaet Klage på vedtak. Her velger du den NAV-enheten som har gjort vedtaket du klager på. Send dokumentene, med forsiden øverst, til adressen som står på forsiden.  

Hjelp til å klage

NAV-kontoret ditt vil bistå deg hvis du trenger hjelp til å skrive klagen. Når du oppsøker NAV-kontoret, har du rett til å ha med deg en person du har tillit til. Du kan også bruke advokat eller gi fullmakt til en person som håndterer klagen på dine vegne.

Når du klager, vil NAV-enheten som har gjort vedtaket vurdere saken din på nytt. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV Klageinstans.

Klagefrister

Klagefristene varierer etter hva slags sak du ønsker å klage på. Klagefristen står i vedtaket.

Klagefrist på vedtak etter folketrygdloven og barnetrygdloven

Klagefristen er seks uker fra du mottar melding om vedtaket. Eksempler på saker som behandles etter disse lovene er dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, uføretrygd og barnetrygd.

Klagefrist på vedtak etter andre lover

Forvaltningslovens klagefrist er tre uker fra den datoen du mottar melding om vedtaket. Eksempler er vedtak om kontantstøtte og vedtak om saksomkostninger.

Forvaltningslovens frist gjelder så lenge ikke annet er bestemt i den aktuelle loven som gjelder for dette vedtaket. Eksempler på lovverk med lengre klagefrist er saker om bidragsforskudd og saker om individstønad. Her er klagefristen seks uker.

Klage på vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV 

Du sender klagen til NAV-kontoret som har fattet vedtaket etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Hvis vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos fylkesmannen.

Anke til Trygderetten

Får du ikke medhold i klagen din i NAV, kan du med noen unntak anke til Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker fra den datoen du mottar melding om vedtaket fra NAV Klageinstans.

Anken sender du til NAV Klageinstans. Du finner skjema for anke og første side for innsending under relatert informasjon. NAV Klageinstans behandler da saken din på nytt. Hvis vedtaket ikke endres, blir anken sendt til behandling i Trygderetten.

Vedtak fra NAV Klageinstans etter disse lovene/ordningene kan du anke til Trygderetten:

  • Lov om folketrygd
  • Lov om barnetrygd
  • Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser
  • Bestemmelser om supplerende pensjonsordninger i medhold av lov eller vedtak fra Stortinget
  • Yrkesskadeloven
  • Kommunale pensjonsordninger
  • Avtalefestet pensjon for arbeidstakere mellom 64 og 67 år

Noen vedtak fra NAV Klageinstans er endelige og kan ikke ankes inn for Trygderetten:

  • Barnebidrag
  • Individstønad
  • Kontantstøtte  

Dekning av saksomkostninger

Hvis du får medhold i klagen, kan du ha rett til å få dekket vesentlige utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, for eksempel utgifter til advokat. Krav om saksomkostninger sender du til den enheten som har gjort omgjøringsvedtaket.

Sivilombudsmannen

Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av saken din eller selve saksbehandlingen i NAV, kan du klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke endre vedtaket, men kan be om at saken vurderes på nytt.   

Domstolene

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket kan du gå videre med saken til domstolen.

Hvis saken din gjelder et område som Trygderetten kan behandle, kan du ikke bringe saken inn for domstolen før mulighetene til å klage og anke er nyttet fullt ut. Det betyr at saken skal være ferdig klagebehandlet i NAV og Trygderetten. Fristen for å bringe saken inn for domstolen er seks måneder etter at du har mottatt melding om Trygderettens kjennelse.

Hvis saken din gjelder et område som Trygderetten ikke kan behandle, må likevel alle klagemuligheter i NAV være utnyttet før du kan bringe saken inn for domstolen. Du må selv sjekke hvilke frister som gjelder for å reise søksmål for domstolen.

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp fra advokat. Advokater har plikt til å gi deg gratis orientering om denne ordningen. Du kan selv søke Fylkesmannen om fri rettshjelp eller be advokaten din søke for deg. Her gjelder grenser for inntekt og formue.