Flere mottar uføretrygd i Øst-Viken

Ved utgangen av september var det i alt 50 407 mottakere av uføretrygd i regionen Øst-Viken. Det er en økning på 194 siden utgangen av forrige kvartal (0,3 %). Sammenlignet med i fjor har antallet uføretrygdede økt med 1 866, eller 3,8 prosent.

Totalt er andelen uføretrygdede i Øst-Viken på 10,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år, som er stabilt sammenlignet med 2018. Andelen uføretrygdede har imidlertid økt de siste årene.

- Når antall uføretrygdede fortsetter å øke i 2019, ser vi det i sammenheng med nedgangen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken. 

Mottakere av uføretrygd - grafisk fremstilling

Stor variasjon i uføreandelen i Østfold og Akershus

Hvis man sammenligner med 2018, har det vært en økning i andelen uføretrygdede i alle fylker, inkludert vår region Øst-Viken. I Østfold økte uføreandelen med 0,3 prosentpoeng, mens den i Akershus økte med 0,2 prosentpoeng.
Østfold er det fylket i landet med høyest uføreandel, nærmere bestemt 14,8 prosent. I Akershus er andelen 7,3 prosent. Forskjellene mellom fylkene er noe som opptar NAV i Øst-Viken.

- Det er en sammenheng mellom det lokale arbeidsmarkedet og overgangen til uføretrygd. Et mer variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen, sammen med en yngre befolkning, er sannsynligvis med på å trekke uføreandelen i Akershus ned. Lokale variasjoner i sykefravær og utdanningsnivå påvirker også uføreandelen, sier Hansen, som også er opptatt av at de geografiske forskjellene ikke kan forklares av demografiske forhold alene.

- Vi ser også at særlig andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18-29 år er stor i Østfold. Dette synes jeg er spesielt urovekkende, da det er snakk om unge mennesker med et langt arbeidsliv foran seg. Det er så vidt jeg kjenner til ingen kunnskap som tilsier at personer i denne aldersgruppen skal være sykere og mer arbeidsufør i Østfold enn i andre fylker, sier Hansen.

Økning i alle kommuner

Alle kommunene i Øst-Viken hadde økning i antallet uføretrygdede sammenlignet med samme kvartal i fjor. Blant de største Østfold-kommunene var andelen uføretrygdede henholdsvis 15,8 prosent i Halden, 14,8 prosent i Moss, 15,4 prosent i Sarpsborg og 14,5 prosent i Fredrikstad. I Akershus var andelen uføretrygdede 7,9 prosent i Ski, 7,2 prosent i Lørenskog og 7,6 prosent i Skedsmo og Ullensaker.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no 

Fakta

Endringer i trygdeordningene

Fra 2004 var uføretrygden delt i en tidsbegrenset uførestønad og en varig uføretrygd. Ordningen med tidsbegrenset uførestønad varte fram til 2010, da den ble erstattet av arbeidsavklaringspenger (AAP). Tidsbegrenset uførestønad skulle fortrinnsvis gis til yngre personer med diagnoser der det var en viss sannsynlighet for at vedkommende kunne komme tilbake i arbeid.

Utviklingen i antall uføretrygdede fra 2004 og fram til i dag er sterkt påvirket av disse endringene i trygdeordningene. Endringene førte til at antall uføretrygdede i en periode var lavere enn det som ellers ville vært tilfelle, for så gradvis å normalisere seg i årene etter 2010. Av alle som mottok tidsbegrenset uførestønad på et tidspunkt, var 77 prosent mottakere av uføretrygd per juni 2019. Les mer om dette i statistikknotatet per juni 2019.
Les mer om regelverksendringene for AAP fra 1. januar 2018 på nav.no/aap2018 

Ny region: NAV Øst-Viken

Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre. De finner du i vedlagte statstikknotater.