Søk om medlemskap i EURES-samarbeidet

Ønsker virksomheten eller organisasjonen din å bli en del av det Europeiske arbeidsformidlingssamarbeidet (EURES)? Les om EURES og søk om å bli en del av samarbeidet.

Hva er EURES?

European Employment Services (EURES) er et samarbeid mellom europeiske arbeidsformidlinger. Private og offentlige aktører fra hele EU/EØS-området og Sveits samarbeider om å fremme mobilitet av arbeidskraft.   

EURES ble opprettet på initiativ fra EU-kommisjonen i 1993 for å støtte fri bevegelse av arbeidskraft i EU/EØS-området og Sveits. Hovedmålet til EURES er å bidra til færre hindringer og økt arbeidsmobilitet over landegrensene innenfor EØS-området. Slik blir det lettere for arbeidsgivere å rekruttere etterspurt arbeidskraft, og lettere for arbeidstakere å finne ny jobb i et annet EU/EØS-land og Sveits. Les mer om EURES på EURES-portalen.

Slik er EURES-samarbeidet organisert:

  • Det europeiske koordineringskontoret for EURES er plassert i EU-kommisjonen / Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået og koordinerer EURES i Europa.  
  • Nasjonale koordineringskontor (NCO) utpekes av myndighetene i EU/EØS-landene og Sveits, og kan være offentlige arbeidsformidlinger. NCO har strategisk ansvar for EURES på nasjonalt nivå.    
  • EURES-medlemmer er offentlige arbeidsformidlinger og andre aktører som er godkjent for å levere tjenester til målgruppene.  
  • EURES-partnere er organisasjoner som er godkjent for å levere noen av tjenestene til målgruppene.  

EURES i de enkelte landene er litt ulikt organisert, men består av det Nasjonale Koordineringskontoret, EURES-medlemmer og EURES-partnere.  

På den Europeiske mobilitetsportalen (EURES-portalen) finner du informasjon om dagens aktører i EURES-samarbeidet. På siden til Lovdata finner du informasjon om EURES- lovverket.  

EURES i Norge 

I Norge er det Nasjonale Koordineringskontoret for EURES i Norge (NCO) plassert i Arbeids- og velferdsdirektoratet. NAV i hvert fylke er EURES-medlem.   

NCO har det overordnede strategiske ansvaret for EURES i Norge, og styrer og forvalter EURES-oppdraget i tråd med mandatet fra EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter.  

EURES-medlemmene har ansvaret for å levere operative EURES-tjenester til målgruppene arbeidsgivere og arbeidstakere.  

Per i dag er ingen virksomheter eller organisasjoner EURES-partnere.  

Fordeler og muligheter i EURES  

Det er flere fordeler og muligheter for din virksomhet eller organisasjon hvis du blir en del av EURES-samarbeidet.  

Tilgang til et stort europeisk nettverk av offentlige og private aktører: Gjennom EURES kan dere samarbeide med andre europeiske virksomheter og organisasjoner om å rekruttere og formidle arbeidskraft på tvers av EU/EØS-området og Sveits. Les mer om aktører i EURES-samarbeidet.  

Rekruttering av utenlandske kandidater på EURES-jobbmesser: Gjennom EURES får dere tilgang til å delta på fysiske og nettbaserte jobbmesser med eksklusiv tilgang til kandidater og aktuelle utenlandske arbeidsgivere.

Tilgang til CV-er og stillinger i hele Europa: Dere får utvidet tilgang til EURES-portalen, her finner du et stort utvalg av aktuell arbeidskraft og stillinger i EU/EØS-området og Sveits.    Du får også tilgang til informasjon om arbeidsmarkedssituasjonen i de enkelte land, jobbmesser og annen aktuell informasjon.     EURES-portalen har en intern kommunikasjonsflate som forenkler samhandling med andre virksomheter og organisasjoner i EURES. Les mer om EURES på EURES-portalen

Kvalitetsstempel med EURES-logoen: I mer enn 25 år har EURES-logoen vært et varemerke og står som et kvalitetsstempel for rettferdig arbeidsmobilitet.     Aktørene markedsfører seg med EURES-logen i formidlings- og rekrutteringsarbeidet. EURES-logoen viser at man er en troverdig aktør som leverer tjenester etter en standard og kvalitet.     Gratis kurs og opplæring: Gjennom EURES får dere tilgang til kurs og opplæringstilbud for arbeidsgivere og arbeidstakere.      Kursene og opplæringen er gratis. Reisekostnader til klasseromskurs i regi av EU-kommisjonen dekkes av EU-kommisjonen. Personalkostnader som lønn, kost, lokale transportkostnader og eventuelle andre kostnader må dekkes av medlemmene eller partnerorganisasjonene. Det samme gjelder ved deltakelse på klasseromskurs i regi av NCO EURES Norge.    Temaene for kursene kan være tjenester til arbeidssøkere eller arbeidsgivere, kommunikasjon, jobbmatching m.m.     Det er organisasjonen eller virksomheten som velger hvilke medarbeidere som skal delta på kurs/opplæring. Les mer om kurs og opplæring.

Vilkår for medlemskap 

En organisasjon eller virksomhet som opererer lovlig i Norge kan bli EURES-medlem eller EURES-partner.  

Det er kostnadsfritt å delta i EURES-samarbeidet. EURES-medlemmet/partneren må selv dekke kostnader for konkrete tjenester man gjennomfører, inkludert lønn eller lignende. Det betyr at et EURES-medlemmet/partneren ikke mottar støtte fra NCO EURES Norge for å delta i EURES-samarbeidet eller for å levere EURES-tjenester.    

Skillet mellom EURES-medlem / EURES-partner går på hvilke oppgaver man forplikter seg til å levere.  

Et EURES-medlem må utføre alle disse oppgavene, mens en EURES-partner må utføre minst én av oppgavene:  

  • Bidra til å øke stillingstilfanget av ledige stillinger til EURES-portalen,  
  • bidra til å få registrert flere CV/jobbsøknader til EURES-portalen, og  
  • tilby tjenester til arbeidssøkere og arbeidsgivere for å lykkes med rekruttering og formidling i EU/EØS og Sveits. 

Både EURES-medlemmer og EURES-partnere skal rapportere aktiviteter i en EURES-aktivitetsplan. Levering av tjenester skal registreres fortløpende i en nettbasert rapport. Frister for rapportering er beskrevet i en egenerklæring. Les mer om registrering og rapportering.

Det er NCO EURES Norge som lager årsplaner og oppfølgingsrapporter fra EURES-medlemmer og EURES-partnere i Norge.  

Som EURES-medlem eller EURES-partner må du delta på EURES-opplæringen på nasjonalt nivå. Etter det får dere tilgang til kurs og opplæring i regi av EU-kommisjonen.  

Som en del av EURES, skal organisasjonen eller virksomheten tilby et kontaktpunkt, der arbeidstakere og/eller arbeidsgivere kan henvende seg med spørsmål som gjelder EURES-arbeidet. Organisasjonen eller virksomheten velger selv hvordan dette kontaktpunktet skal være.  

Slik søker du

Organisasjonen eller virksomheten din må godkjennes for å kunne delta i EURES-samarbeidet. Det skjer gjennom en nasjonal godkjenningsordning.    Søknadsskjemaet fylles ut elektronisk. Søknaden må skrives ut, signeres av juridisk person og returneres ved ordinær post til: 

Arbeids- og velferdsdirektoratet ved Nasjonal Koordineringskontor EURES Norge Postboks 354 8601 Mo i Rana     Organisasjonen som søker har selv ansvar for å sette seg inn i kravene for å bli godkjent som medlemsorganisasjon i EURES.  

Gå til søknadsskjema for godkjenning av organisasjonen som EURES-medlem eller EURES-partner (pdf)  

Søknadsfristen er 1. august, med oppstart 1. januar påfølgende år. I egenerklæringen blir søknadsprosedyrene forklart.  

Når organisasjonen eller virksomheten har blitt godkjent, blir tilbakemelding sendt på e-post. Deretter blir man invitert til et oppstartsmøte. Behandlingstid på søknaden er to måneder.  

Har du spørsmål, kontakt det Nasjonale koordineringskontoret: nav.eures.direktoratet@nav.no