Meld fra til NAV om hvem som oppholder seg i institusjonen

Helseinstitusjoner, alders- og sykehjem og fengsler har plikt til å sende meldinger til NAV om innskrivning og utskrivning av klienter, dette følger av folketrygdloven § 21-4 femte ledd.

Hensikten er å kunne vurdere om klienten har rettigheter hos NAV og å kunne beregne eventuelle beløp riktig. Se hvordan institusjonen melder fra til NAV.

Kriminalomsorgen

Det er egne regler for å beregne økonomiske ytelser under institusjonsopphold og i fengsel. NAV har derfor behov for rask informasjon fra Kriminalomsorgen når en person kommer i varetekt eller soner en fengselsdom. 

Benytt skjemaet Melding om institusjonsopphold.

Meldingen sendes til det lokale NAV-kontoret som personen tilhører. 

Alders- og sykehjem

Det er viktig at NAV får melding om innleggelse/utskriving ved opphold på alders- og sykehjem da dette kan ha betydning for rettigheter til ytelser eller det kan ha konsekvenser for beregningen av ytelsen eller at ytelsen skal stanses eller reduseres.  

Benytt skjemaet Innleggelse i aldershjem.

Meldingene sendes til: NAV Familie- og pensjonsytelser 2, Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO.

Helseinstitusjoner 

Det er viktig at helseinstitusjoner melder raskt om personens opphold på helseinstitusjon. Dette har påvirkning på personens ytelser fra NAV, i form av at ytelser kan stanses eller reduseres. 

Hver enkelt helseinstitusjon må melde fra skriftlig i form av et brev til NAV. Brevet skal inneholde følgende informasjon:  

  • Navn på person/pasient 
  • Fødselsnummer/d-nummer 
  • Institusjonsnavn (også navn på underenhet), adresse og organisasjonsnummer,  
  • Inn- og utdato for oppholdet  
  • Oppholdstype: Ferieopphold, dagpasient, opptreningsinstitusjon, heldøgnspasient, fødsel.

Brevet skal sendes til det NAV lokale kontoret en person tilhører.

Send inntil videre meldinger om opphold på helseinstitusjon som vanlig brev. Det jobbes med å lage et Altinn-skjema.