Jobber du ved siden av uføretrygden, kan du få en høyere alderspensjon. Hvordan du opptjener rett til alderspensjon avhenger av hvilket år du er født.

Du opparbeider deg rett til alderspensjon selv om du er ufør. Er du født i 1963 eller senere, øker pensjonsbeholdningen til og med det kalenderåret du fyller 61 år når du mottar uføretrygd. Hvis du jobber i tillegg til å motta uføretrygd etter at du har fylt 62 år, fortsetter pensjonsbeholdningen din å øke på grunnlag av arbeidsinntekten din. 

Er du født i årene 1954-1962, vil alderspensjonen din beregnes dels på grunnlag av pensjonsbeholdningen din og dels på grunnlag av pensjonspoeng, som du får godskrevet for hvert år frem til du er 66 år.

Er du født før 1954, vil alderspensjonen din beregnes på grunnlag av pensjonspoeng, som du får godskrevet for hvert år frem til du er 66 år.

Du får alderspensjon fra og med fylte 67 år

Har du 100 prosent uføretrygd, vil du automatisk få alderspensjon når du fyller 67 år. Du får da et vedtaksbrev om at uføretrygden din er opphørt og at du får alderspensjon fra samme tidspunkt. Du trenger ikke å søke om alderspensjon.

Har du gradert (delvis) uføretrygd når du fyller 67 år, får du automatisk en alderspensjon med nærmeste mulig uttaksgrad for dette. Mulige uttaksgrader for alderspensjon er 20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent. Ønsker du 100 prosent alderspensjon, må du søke om dette til NAV.

Du kan motta uføretrygd og alderspensjon samtidig

Er du over 62 år og har rett til å ta ut alderspensjon kan du kombinere denne med uføretrygd. Gjør du det kan den samlede graden av uføretrygd og alderspensjon ikke være over 100 prosent. Har du rett til avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, kan du miste denne retten hvis du mottar uføretrygd etter at du fyller 62 år. Ta kontakt med Fellesordningen for AFP dersom du har spørsmål om kombinasjonen av uføretrygd og AFP.