Ofte stilte spørsmål om etteroppgjør og uføretrygd

 • Pensjonsgivende inntekt blir lagt til grunn for eventuell reduksjon av uføretrygd. Pensjonsgivende inntekt er brutto lønnsinntekt, inkludert feriepenger og personinntekt fra næring for selvstendige.
 • Hvis du får barnetillegg, kan all endring i inntekt ha betydning. Personinntekten legges derfor til grunn for beregningen. Personinntekt omfatter pensjonsgivende inntekt, uføretrygd og alderpensjon fra folketrygden og andre pensjoner og ytelser, også fra utlandet. Personinntekt for begge foreldre skal legges til grunn hvis begge foreldre bor sammen med barnet.  
 • Tilsendt faktura 
 • Avregning 
 • Avdragsordning 
 • Du kan ikke betale tilbake for mye utbetalt beløp før etteroppgjøret er gjort. 
 • Du får varsel om brev på Ditt NAV når ditt etteroppgjør er gjennomført. 
 • Når etteroppgjøret er gjort, får du brev i løpet av cirka 4 uker fra NAVI. Her vil du få informasjon om ulike måter for tilbakebetaling.  
 • Det vil ikke ha noen hensikt i å ringe til NAVI før du har mottatt brev fra dem. 
 • Hvis du mener opplysninger om dine inntekter er feil
 • Hvis du mener inntektsopplysninger fra Skatteetaten på annen forelder er feil: 
 • Du fikk innvilget eller fikk endret uføregrad i året etteroppgjøret gjelder for.  
 • Hvis du har mottatt etterslepsinntekter:  Etterslepsinntekter kan være: 
  • Feriepenger som er opptjent før du fikk innvilget/endret grad av uføretrygd 
  • Bonus eller lignende fra virksomhetens overskudd som utbetales påfølgende år 
  • Inntekter fra salg av produksjonsmidler i forbindelse med opphør av virksomhet
  • Produksjonstillegg og andre overføringer til gårdbrukere 
 • Du har mottatt en av følgende erstatninger i året etteroppgjør gjelder for: 
  • Skadeerstatningsloven § 3-1 
  • Yrkesskadeforsikringsloven § 13 
  • Pasientskadeloven § 4, 1. ledd eller voldsoffererstatning 
 • Hvis du fortsatt skal jobbe og ønsker en ny periode med hvilende rett på 5 år, ber vi om at du gir oss skriftlig beskjed her. Du kan også ringe oss for å gi beskjed. 
 • Hvis du etter 5 år med hvilende rett nå ønsker å motta uføretrygd igjen, eller du forventer lavere inntekt fremover, gjelder følgende: 
  • Du korrigerer selv forventet inntekt i Inntektsplanleggeren din. Den finner du på www.nav.no/dittnav  under Din uføretrygd.
  • Når du registrerer annen forventet inntekt via Inntektsplanleggeren, som gir ny beregning, vil det komme et nytt brev i din innboks. Endring vil gjelde fra påfølgende måned.