Beregning av uføretrygd

  • Uføretrygd som er innvilget på grunn av godkjent yrkesskade eller yrkessykdom blir beregnet etter egne regler hvis det lønner seg for deg.
  • Uføretrygd justeres for trygdetid, som er den tiden du har vært medlem i folketrygden. Det skilles mellom faktisk og framtidig trygdetid. Faktisk trygdetid er perioden fra du fylte 16 år, fram til uførheten inntrådte. I tillegg beregnes det en framtidig trygdetid for perioden fra uførheten inntrådte (uføretidspunktet) og fram til og med det året du fyller 66 år. Full trygdetid er 40 år. Hvis du har bodd hele livet i Norge, har du full trygdetid.
  • Hvis du bor sammen med ektefelle eller samboer, er du sikret en årlig uføretrygd på 2,28 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Hvis du bor sammen med ektefelle eller samboer og mottar en uføretrygd som er en omregnet uførepensjon, er du fra 1. september 2016 sikret en årlig uføretrygd på 2,33 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Er du enslig, er den årlige ytelsen 2,48 ganger folketrygdens grunnbeløp.