Du kan tidligst få barnetillegg fra måneden etter at barnet er født. Barnetillegget opphører senest fra og med måneden etter at barnet har fylt 18 år.

For hvert barn kan det gis inntil 0,4 G (folketrygdens grunnbeløp) i barnetillegg per år.

Hvis uføretrygd og barnetillegg overstiger 95 prosent av det som var inntekten din før du ble syk, blir barnetillegget redusert (gjelder fra 1. januar 2016). Hvis du har fått innvilget barnetillegg før 1. januar 2016, er det overgangsregler som gjelder for deg.

Trygdetiden din har også betydning for barnetillegget. Har du ikke full trygdetid vil barnetillegget bli redusert ut fra trygdetiden din. Les om trygdetid i beregning av uføretrygd.

Vær oppmerksom på at hvis et barn har egen årlig inntekt over 1 G regnes barnet som selvforsørget. Du har da ikke rett til barnetillegg for dette barnet. Både lønn (pensjonsgivende inntekt) og renter/avkastning (kapitalinntekt) regnes som inntekt for barnet. Du har plikt til å melde fra om dette.

Familiens samlede inntekt påvirker barnetillegget

Barnetillegget er behovsprøvd. Det vil si at hvis den samlede inntekten i familien overstiger et visst beløp, blir størrelsen på barnetillegget redusert eller faller helt bort.

«Inntekt» er i denne sammenhengen lønn, uføretrygd og pensjon (se skatteloven § 12-2 om personinntekt).

Grensen for hva du kan tjene før barnetillegget blir redusert, kalles for fribeløp. Barnetillegget reduseres med 50 prosent av den inntekten som er over fribeløpet. Hvis for eksempel inntekten er 30 000 kroner høyere enn fribeløpet, reduseres barnetillegget med 15 000 kroner i året.

Når barnet bor sammen med begge foreldrene:

Barnetillegget reduseres når den samlede inntekten til begge foreldrene er høyere enn fribeløpet på 4,6 G (folketrygdens grunnbeløp). Fribeløpet øker med 0,4 G for hvert ekstra barn.

Når barnet bor sammen med den ene forelderen:

Barnetillegget reduseres når inntekten din er høyere enn fribeløpet på 3,1 G (folketrygdens grunnbeløp). Fribeløpet øker med 0,4 G for hvert ekstra barn. Det er kun din inntekt som har betydning for barnetillegget.

Hvis du ikke har opparbeidet deg full trygdetid, blir fribeløpene lavere. 

Hvordan søker du?

Du søker skriftlig om barnetillegg til uføretrygd på skjemaet 12-15.01. Du finner det under «Skjema».

Meld fra om endringer

Hvis inntekten din endrer seg eller du endrer sivilstand, må du straks melde fra til NAV. Du kan enkelt melde fra om inntektsendringer når du logger deg inn på Ditt NAV.

Etteroppgjør

Når skatteoppgjøret er klart foretar NAV et etteroppgjør. Har du fått utbetalt for lite barnetillegg, vil vi utbetale dette beløpet til deg. Hvis du har fått utbetalt for mye barnetillegg, må du betale dette tilbake. Det første etteroppgjøret for barnetillegget gjøres høsten 2017 og vil gjelde for inntektsåret 2016.

Les mer om etteroppgjør og uføretrygd.

Utbetaling

Barnetillegget utbetales sammen med uføretrygden og innen den 20. hver måned. I mai og desember er utbetalingen tidligere. Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Dine utbetalinger.