Forsørgingstillegg til alderspensjon og avtalefesta pensjon (AFP) i offentleg sektor

 • ikkje får uføretrygd frå folketrygda
 • ikkje har rett til 100 prosent alderspensjon frå folketrygda 
 • ikkje har inntekt som er større enn grunnbeløpet
 • ikkje får AFP i offentleg sektor
 • Fullt ektefelletillegg svarer til 25 prosent av minste pensjonsnivå med høg sats.
 • Fullt barnetillegg svarer til 20 prosent av minste pensjonsnivå med høg sats for kvart barn (barnetillegg blir ikkje gitt til AFP-pensjonistar).
 • Barnetillegg og ektefelletillegg blir reduserte med 50 prosent av inntekta utover eit fribeløp, som blir fastsett for kvart år.
 • Når ein person har rett til barnetillegg for barn som bur saman med begge foreldra, skal inntektene til begge foreldra reknast med etter nærare reglar.
 • Forsørgingstillegga blir også reduserte dersom mottakaren har redusert trygdetid.
 • eigne inntektsforhold
 • inntektsforhold for ektefelle/sambuar 
 • inntektsforhold for barn 
 • flytta til eit anna land
 • opphalda deg i eit anna land i meir enn 12 månader 
 • opphalda deg i eit anna land meir enn 6 månader i løpet av eit kalenderår i to eller fleire etterfølgjande år 
 • flytta til eit anna land
 • opphalda seg i eit anna land i meir enn 90 dagar i løpet av ein tolvmånedersperiode