Grunnpensjonen er ikke avhengig av tidligere inntekt, men for å få full grunnpensjon er det et krav om 40 års trygdetid. Det vil si at du må har vært medlem av folketrygden i Norge i minst 40 år mellom fylte 16 år og det året du fyller 66 år. 

Full grunnpensjon for en enslig pensjonsmottaker tilsvarer i utgangspunktet grunnbeløpet (G) i folketrygden. For pensjonist som er gift eller har samboer utgjør grunnpensjonen 90 prosent av grunnbeløpet hvis ektefellen/samboeren også har pensjon fra folketrygden eller AFP, eller har en årsinntekt som overstiger 2 ganger grunnbeløpet.

Alderspensjoner blir regulert hvert år. Ved hver regulering blir det trukket fra 0,75 prosent. Det betyr at grunnpensjonen vil bli lavere enn det nye grunnbeløpet. Fra første regulering vil derfor grunnpensjonen bli lavere enn grunnbeløpet, og forskjellen på grunnpensjonen og grunnbeløpet vil øke for hvert år.

Hvis du er født i 1943 eller senere vil størrelsen på grunnpensjonen din også bli påvirket av uttakstidspunktet. Dette skyldes at pensjonen blir levealdersjustert