Beregning av gjenlevendepensjon og offentlig AFP

  •  hvor mange år du har opptjent pensjonspoeng
  •  hvor høy arbeidsinntekten har vært i opptjeningstiden
  • er enslig
  • har ektefelle som mottar tilleggspensjon
  • ektefelle som ikke forsørger seg selv ved egen inntekt
  • barn under 18 år som ikke har egen inntekt