Hvordan beregne offentlig AFP hvis du har mottatt uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning

  • Om tjenestepensjonsordningen har utbetalt uførepensjon de 5 siste kalenderårene forut for året før uttak av AFP, uten at det samtidig er utbetalt uførepensjon/uføretrygd fra NAV. (ja/nei)
  • Når pensjonsgrunnlaget for uførepensjon ble fastsatt; enten startdatoen eller datoen da uførepensjonen ble forhøyet. Det er datoen som gir det beste grunnlaget som NAV skal ha.
  • Fullt pensjonsgrunnlag ved den aktuelle datoen i forrige punkt.