Målet er at den enkelte skal være selvforsørget, ikke å straffe den som har inntekt. Det skal lønne seg å være i arbeid. Det vil også her være mulig å kombinere pensjon og arbeidsinntekt.

Gjenlevendepensjon blir redusert mot arbeidsinntekt hvis inntekten overstiger ½ G (grunnbeløpet i folketrygden). Pensjonen reduseres med 40 prosent av overskytende inntekt per måned. NAV forholder seg til månedsinntekt, dvs. 1/2 ganger grunnbeløpet delt på 12 per måned.

For mottakere som er under 55 år når de blir etterlatt og som har lav eller ingen inntekt vil det vanligvis bli fastsatt en hypotetisk, forventet arbeidsinntekt på minst 2 G. Hvis det er særskilte årsaker for at du ikke kan ha en slik inntekt, kan det bli tatt hensyn til dette. Særskilte årsaker kan for eksempel være at du har utfordringer med egen helse, at du har omsorg for barn under 1 år eller for barn med spesielle omsorgsbehov eller andre omsorgsforhold. 

Det vil ikke bli stilt noe krav til at du har inntekt det første året etter dødsfallet. Dette regnes som et omstillingsår. For de som var i arbeid før dødsfallet forventer vi at yrkesaktiviteten fortsetter på minst på samme nivå som før dødsfallet. Også her tar vi hensyn til et omstillingsår. NAV kan yte støtte for å komme i arbeid. Slik støtte er flyttestønad, utdanningsstønad og stønad til pass av barn. (§ 17-9 jf kap.15). Etter en individuell vurdering vil du også få tilbud om oppfølging og hjelp til å komme i arbeid.

Eksempel på inntektsavkorting for gjenlevendepensjonist:

(Basert på grunnbeløpet gjeldende fra 1. mai 2010).

Kari blir enke 50 år gammel. Hun får gjenlevendepensjon fra folketrygden som tilsvarer 200 000 kroner. Hennes arbeidsinntekt er 300 000 kroner i året.

Gjenlevendepensjon fra folketrygden

200 000 kroner 

Fradrag for arbeidsinntekt (300 000 kroner - 37 821 kroner) x 40 % =   

104 872 kroner 

Karis gjenlevendepensjon    

95 128  kroner    

Gjenlevendepensjon og inntekt utgjør til sammen   

395 128 kroner

 

Fastsettelse av framtidig inntekt og avkorting av pensjon for gjenlevende skjer på månedsbasis. Vi legger til grunn et fribeløp tilsvarende 1/2 ganger grunnbeløpet delt på 12 per måned.

Husk å melde fra til NAV om endring av forventet inntekt så raskt som mulig.

Tjenestepensjon

Som gjenlevende ektefelle kan du også ha rett til tjenestepensjon. I noen tilfeller vil du bli tilskrevet direkte fra pensjonsordning eller forsikringsselskap. Du kan også undersøke med avdødes tidligere arbeidsgiver eller du kan kontakte NAV på telefon.

Reglene for tjenestepensjon til gjenlevende/etterlatt og arbeidsinntekt vil variere fra ordning til ordning. Du må derfor undersøke med den enkelte ordningen.