Beholder jeg medlemskapet i folketrygden?

Hvis du flytter til et annet land, beholder du ikke medlemskapet i folketrygden, men du kan søke om frivillig medlemskap. Dette får du hvis du har minst 30 års botid i Norge etter fylte 16 år og minst ti av årene var umiddelbart før flyttingen til utlandet.

Kan jeg ta med gjenlevendepensjonen?

Etter reglene i folketrygdeloven, kan du få med deg gjenlevendepensjon fra folketrygden dersom du eller avdøde har minst 20 års botid i Norge mellom fylte 16 og 67 år. Dette gjelder uansett hvilket land du flytter til.

Dersom botiden er kortere enn 20 år, men du har tilleggspensjon fra folketrygden, får du med deg denne og grunnpensjon etter like mange år som du får tilleggspensjon etter, uansett hvilket land du flytter til.

Trygdeavtaler Norge har med andre land kan gi utvidet rett til å få gjenlevendepensjonen fra folketrygden utbetalt etter flytting til avtalelandet.

For enkelte grupper er det begrensninger i retten til å få utbetalt gjenlevendepensjon i utlandet. Dette gjelder de særlige fordelene i pensjonsberegningen for

  • flyktninger
  • personer som er gjenlevende etter unge uføre.

Gjenlevendepensjon som er gitt etter unntaksreglene om avdødes medlemstid før dødsfallet kan ikke utbetales dersom den gjenlevende flytter fra Norge.

Land utenfor EØS-området Norge har trygdeavtale med som gir utvidet rett til pensjonsutbetaling

USA, Canada, Quebec, Chile, Tyrkia, Kroatia, Serbia og Montenegro.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.