Beløpet blir fastsatt av kommunen på grunnlag av beboers inntekter. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på 7000 kroner per år betaler beboeren inntil 75 prosent av inntekten. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler beboeren inntil 85 prosent. Dette er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 og i forskrift om egenandel  for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Alle henvendelser om fastsettelse av vederlag rettes til den enkelte kommune.

Kommunen kan sende beboer faktura på det beløpet som kommunen har fastsatt.

Eventuelt kan kommunen melde det fastsatte beløpet til NAV som da foretar et trekk direkte i beboers ytelse på vegne av kommunen.