Barnepensjon ved flytting til et land med trygdeavtale utenfor EØS-området

Trygdeavtaler kan gi utvidet rett til pensjonsutbetaling.

Beholder barnet medlemskapet i folketrygden?

Hvis barnet flytter til et annet land, opphører medlemskapet i folketrygden.

Får barnet med seg barnepensjonen?

Etter reglene i folketrygdeloven, kan barnet få med seg pensjonen fra folketrygden dersom en av foreldrene har hatt minst 20 års botid i Norge mellom fylte 16 og 67 år. Dette gjelder uansett hvilket land barnet flytter til.

Dersom begge foreldrene er døde, kan barnet få med tilleggpensjon og grunnpensjon etter like mange år som det gis tilleggspensjon etter, selv om foreldrenes botid i Norge var kortere enn 20 år.

Trygdeavtaler Norge har med andre land kan gi utvidet rett til å få barnepensjonen fra folketrygden utbetalt etter flytting til avtalelandet.

For enkelte grupper er det begrensninger i retten til å få utbetalt barnepensjon i utlandet. Dette gjelder de særlige fordelene i pensjonsberegningen for

  • flyktninger
  • foreldreløse barn av unge uføre.

Barnepensjon som er gitt etter unntaksreglene om avdødes medlemstid før dødsfallet kan ikke utbetales dersom barnet flytter fra Norge.

Land utenfor EØS-området Norge har trygdeavtale med som gir utvidet rett til pensjonsutbetaling

U.S.A., Canada, Quebec, Chile, Tyrkia, Kroatia, Serbia og Montenegro

Plikter ved flytting

Når barnet flytter til utlandet må vergen

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.