Orientering til søknadsskjema om forsørgingstillegg

Forsørgingstillegg for ektefelle og barn er et tillegg til alderspensjon fra folketrygden og AFP i offentlig sektor. Retten til forsørgingstillegg og hvordan det beregnes, avhenger av hvilken ytelse du har.

Til deg som har, eller søker om alderspensjon fra folketrygden

Forsørgingstillegg for ektefelle og barn er et tillegg til alderspensjonen som du kan få hvis du har samlet inntekt under et visst nivå og forsørger:

 • ektefelle
 • partner
 • samboer som du har eller har hatt felles barn med eller som du tidligere har vært gift med
 • barn under 18 år

Du kan ha rett til ektefelletillegg hvis du har fylt 67 år, tar ut 100 prosent alderspensjon og ektefelle, partner eller samboeren din:

 • ikke har rett til 100 prosent alderspensjon.
 • har en årlig inntekt som ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp (G).
 • ikke mottar uføretrygd.
 • ikke mottar AFP fra offentlig sektor.

Du kan ha rett til barnetillegg dersom du har fylt 67 år og tar ut 100 prosent alderspensjon og:

 • du forsørger barn under 18 år som ikke har en årsinntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp.

Til deg som har, eller søker om, AFP i offentlig sektor

Fram til du fyller 65 år kan du ha rett til ektefelletillegg hvis du har AFP i offentlig sektor og forsørger:

 • ektefelle.
 • partner.
 • samboer som du har eller har hatt felles barn med eller som du tidligere har vært gift med.

I tillegg må ektefellen, partneren eller samboeren din :

 • være over 60 år, og ikke ha en årsinntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp.
 • ikke ha rett til 100 prosent alderspensjon.
 • ikke motta uføretrygd.
 • ikke motta AFP fra offentlig sektor.

Hva kan du få?

Størrelsen på utbetalt forsørgingstillegg er avhengig av inntekten din. Ektefelletillegget og barnetillegget blir behovsprøvd mot din egen inntekt. Barnetillegg for barn som bor sammen med begge foreldrene blir behovsprøvd mot begge foreldrenes inntekt.

Inntekter som har betydning for størrelsen på forsørgingstillegg er:

 • arbeidsinntekt.
 • uføretrygd, pensjon og overgangsstønad fra folketrygden, offentlige og private pensjonsordninger, individuelle pensjonsordninger, livrente og gavepensjon.
 • sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger.
 • arbeidsavklaringspenger.
 • dagpenger ved arbeidsløshet og tiltakspenger.

Tilsvarende ytelser fra utlandet har også betydning for størrelsen på forsørgingstillegg.

Meldeplikt

Du må melde fra til NAV om endringer som kan ha betydning for behandling av søknaden din og utbetalingen. Dette gjelder særlig:

 • Endringer i sivilstand
 • Endringer i inntekten til ektefelle, partner eller samboer
 • Hvis du flytter til et annet land.

Hvis du har fått utbetalt for mye fordi du ikke har gitt oss beskjed, må du vanligvis betale tilbake pengene.

Har du spørsmål?

Se nav.no/alderspensjon eller ring NAV pensjon telefon 55 55 33 34.