Orientering til søknadsskjema om alderspensjon

Alle som har rett til alderspensjon kan ta ut pensjon fra måneden etter at de fyller 67 år. På visse vilkår kan du ta ut alderspensjon fra og med måneden etter at du fylte 62.

Det er mulig å ta ut alderspensjon med en uttaksgrad på 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Du kan tidligst få alderspensjon fra måneden etter at NAV har mottatt søknaden din.

Du kan kombinere arbeid og alderspensjon uten at alderpensjonen blir redusert.

Første gang du kan endre uttaksgraden, er tolv måneder etter første utbetaling. Deretter kan du endre uttaksgraden med tolv måneders mellomrom. Du kan likevel på ethvert tidspunkt ta ut hel alderspensjon (100 prosent) hvis du har høy nok opptjening, eller stanse pensjonen (null prosent).

AFP – privat sektor

Dersom du arbeider i privat sektor og har rett til AFP, kan du søke om AFP i nettjenesten Din pensjon på nav.no. Hvis du vil bruke søknadsskjema på papir, kan du skrive ut dette fra Fellesordningens nettsider afp.no. AFP fra privat sektor gis som et tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

AFP – offentlig sektor

Hvis du ønsker å søke AFP i offentlig sektor, det vil si stat eller kommune, må du kontakte AFP-ordningen din. Har du rett til AFP i offentlig sektor kan du tidligst ta ut denne fra måneden etter at du fylte 62 år. Du kan ha AFP fram til og med måneden du fyller 67 år. Du kan ikke ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig som du har AFP fra offentlig sektor.

Forsørgingstillegg

Du kan ha rett til forsørgingstillegg hvis du har fylt 67 år, tar ut 100 prosent alderspensjon, og du forsørger ektefellen din eller barn under 18 år.

For å søke om forsørgingstillegg  bruker du skjemaet «NAV 03-24.05 Søknad om forsørgingstillegg».

Opphold i utlandet

Hvis du har bodd eller arbeidet i andre land enn Norge, kan du ha krav på pensjon derfra. Opphold i utlandet kan også ha betydning for størrelsen på alderspensjonen du vil få fra folketrygden i Norge,og kan gjøre det enklere å oppfylle vilkåret for å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år.

Ny opptjening

Hvis du har hatt arbeidsinntekt ved siden av alderspensjonen din kan du ha rett til høyere pensjonsutbetaling. NAV tar med den nye opptjeningen i beregningen av alderspensjonen din fra året etter at fastsettingen (tidligere skatteligningen) er klar.

Hvis du har mindre enn 100 prosent alderspensjon, vil ny pensjonsopptjening bli lagt til den utbetalte pensjonen din når du søker om endret uttaksgrad. Ønske du at den nye opptjeningen skal bli tatt med i den eksisterende uttaksgraden din, krysser du av for oppdatert opptjening i punkt 3 isøknadsskjemaet

Hvis du har 100 prosent alderspensjon blir ny opptjening automatisk tatt med i beregningen av utbetalt alderspensjon.

Supplerende stønad

Hvis du har lav eller ingen alderspensjon fra Norge fordi du har bodd få år i landet, kan du søke om supplerende stønad. Dette kan du søke om hvis har fylt 67 år og bor i Norge. For å søke om supplerende stønad må du kontakte NAV-kontoret ditt og bruke skjemaet «NAV 64-21.00 Krav om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge».

Uføretrygd

Hvis du mottar uføretrygd, kan summen av uføregraden din og uttaksgraden du har valgt for alderspensjon ikke være mer enn 100 prosent.  Mottar du uføretrygd, blir denne automatisk omregnet til alderspensjon fra og med måneden etter at du fyller 67 år.

Meldeplikt

Du må melde fra til NAV om endringer som kan ha betydning for behandling av søknaden din og utbetalingen. Dette gjelder særlig:

  • Endringer i sivilstand
  • Endringer i inntekten til ektefelle, partner eller samboer
  • Hvis du flytter til et annet land.

Hvis du har fått utbetalt for mye fordi du ikke har gitt oss beskjed, må du vanligvis betale tilbake pengene.

Har du spørsmål?

Se nav.no/alderspensjon eller ring NAV pensjon telefon 55 55 33 34.