For den som mottar gjenlevendepensjon i dag er det viktig å være klar over at gjenlevendepensjon og alderspensjon ikke kan kombineres. Dersom du velger å ta ut alderspensjon med gjenlevenderett fra 1. desember må du si fra deg gjenlevendepensjonen. Dersom du ikke foretar deg noe, mottar du din nåværende gjenlevendepensjon videre.

Reglene for beregning av alderspensjon for årskullene 1954-1957

Årskullene fra 1954 til og med 1962 får alderspensjonen sin beregnet etter en kombinasjon av gamle opptjeningsregler (folketrygdloven kapittel 19) og nye opptjeningsregler (folketrygdloven kapittel 20).

 • Er du født i 1954 får du beregnet 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye regler.
 • Er du født i 1955 får du beregnet 8/10 etter gamle regler og 2/10 etter nye regler.
 • Er du født i 1956 får du beregnet 7/10 etter gamle regler og 3/10 etter nye regler.
 • Er du født i 1957 får du beregnet 6/10 etter gamle regler og 4/10 etter nye regler.

Gjenlevenderett i alderspensjon etter gamle regler og gjenlevendetillegg til alderspensjon etter nye regler vil følge samme fordeling.

Personer i årskullene 1954-1957 må søke om alderspensjon innen utgangen av november 2019 og med uttak i desember 2019 for å få med seg gjenlevendetillegg i den delen av alderspensjonen som beregnes etter nye regler (kapittel 20).

Dersom du ikke tar ut eller kan ta ut alderspensjon fra desember 2019, har du etter dagens regler kun gjenlevenderettigheter for den delen av pensjonen beregnes etter gamle regler (folketrygdloven kap. 19).

Konsekvenser av å si fra seg gjenlevendepensjon til fordel for alderspensjon med gjenlevenderettigheter

Det er viktig at du gjør et informert valg.

 • Vær oppmerksom på at du ikke kan få tilbake gjenlevendepensjonen når du først har valgt å ta ut alderspensjon med gjenlevenderettigheter.
 • Endring av pensjon fra folketrygden kan ha betydning for pensjon du mottar fra andre pensjonsordninger. Kontakt din tjenestepensjonsordning direkte for veiledning om dette. 
 • Tidlig uttak av alderspensjon medfører lavere månedlig pensjon enn ved senere uttak av alderspensjon på grunn av reglene om levealdersjustering

Den som i fremtiden har rett til en tidligpensjon fra sin tjenestepensjonsordning på grunn av særlig aldersgrense (særalderspensjon) kan ha rett til uredusert gjenlevendepensjon fra NAV.

Gjenlevenderettigheter i alderspensjon for personer i årskullene 1954-1957 som mottar gradert uføretrygd

 • Mottakere av uføretrygd med en uføregrad på 80 prosent eller lavere har mulighet til å starte minst 20 prosent alderspensjon med gjenlevenderettigheter fra 1. desember (dersom øvrige vilkår for uttak av alderspensjon er oppfylt).
 • Mottaker av gradert uføretrygd må søke om minst 20 prosent alderspensjon innen utgangen av november 2019, og med uttak fra desember 2019 for å få med seg gjenlevendetillegg i den delen av alderspensjonen som beregnes etter nye regler (kapittel 20). 
 • Uføretrygd og alderspensjon kan maksimalt kombineres med inntil 100 prosent til sammen. 
 • Endring av pensjon fra folketrygden kan ha betydning for pensjon du mottar fra andre pensjonsordninger. Kontakt din tjenestepensjonsordning direkte for veiledning om dette. 
 • Tidlig uttak av alderspensjon medfører lavere månedlig pensjon enn ved senere uttak av alderspensjon på grunn av reglene om levealdersjustering.

Beregning av alderspensjon med gjenlevenderettigheter

Beregning av alderspensjon med gjenlevenderettigheter er ikke tilgjengelig som selvbetjening. Du kan kontakte NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon 55 55 33 34 for hjelp til slik pensjonsberegning.

NAV Kontaktsenter Pensjon har åpent alle hverdager fra klokken 08:00 – 15:30.

Her kan du lese mer om alderspensjon med gjenlevenderett