Som gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer kan du ha rett til høyere alderspensjon enn den du har tjent opp selv. Er du gjenlevende samboer, har du bare rett til dette hvis du har eller har hatt barn med avdød samboer, eller tidligere har vært gift med avdød samboer. Dersom du er skilt fra avdøde, kan du ha rettigheter som gjenlevende under visse forutsetninger.   

For å få alderspensjon med rettigheter som gjenlevende må du oppfylle de samme vilkårene som for gjenlevendepensjon.  

Mottar du alderspensjon

Har du alderspensjon når ektefelle, partner eller samboer dør, kan du ha rett til høyere alderspensjon ved at avdødes opptjening tas med i beregningen. Du kan søke på skjema NAV 17-01.05. NAV vil følge opp saken din og behandle gjenlevenderett selv om vi ikke mottar en søknad fra deg. Mangler vi opplysninger, vil vi be deg om å sende disse til oss. 

Hvis vilkårene for gjenlevenderett er oppfylt, blir det gjort en beregning ut fra din egen og avdødes pensjonsopptjening. Du får det som er høyest av din egen opptjente pensjon eller en kombinasjon av din egen og avdødes opptjening.  

Hvordan pensjonen for alderspensjonister med gjenlevenderett blir beregnet, er avhengig av når du er født.   

For gjenlevende som er født før 1943 gjelder følgende:
  • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men skal avkortes i samsvar med reglene i paragraf 3-2.
  • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon. 
  • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
  • Dersom du har redusert pensjon på grunn av redusert trygdetid, vil trygdetiden til den av partene som har best opptjening legges til grunn i fremtidig pensjon.
For gjenlevende som er født mellom 1943 og 1954 gjelder følgende:
  • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men skal avkortes i samsvar med reglene i paragraf 3-2.
  • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon. 
  • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
  • Dersom du har redusert pensjon på grunn av redusert trygdetid, vil trygdetiden til den av partene som har best opptjening legges til grunn i fremtidig pensjon. 
  • Den samlede alderspensjonen med rettigheter etter avdøde blir beregnet ut fra samme levealdersjustering og regulering som pensjonen din før dødsfallet.  
  • Er du under 67 år, kan du ikke få gjenlevendepensjon hvis du allerede mottar alderspensjon. Dette gjelder også om du mottar gradert alderspensjon. Hvis du før dødsfallet har satt uttaksgraden for alderspensjon til 0, kan du likevel ha rett til gjenlevendepensjon. 

Mottar du gjenlevendepensjon og vurderer å søke alderspensjon?

Mottar du pensjon som gjenlevende ektefelle vil pensjonen opphøre når du fyller 67 år. Har du tilstrekkelig opptjening, kan du likevel velge å ta ut alderspensjon før du er 67 år. Du må i så fall si fra deg gjenlevendepensjonen din. Alderspensjonen blir da beregnet med rettigheter etter avdøde. Vær oppmerksom på at du ikke kan få tilbake gjenlevendepensjonen når du først har valgt å ta ut alderspensjon. 

Det er bare din egen pensjonsopptjening som inngår i vurderingen av om du fyller vilkårene for å kunne ta ut alderspensjon før du fyller 67 år. Fyller du vilkårene, blir også gjenlevenderetten beregnet med samme levealdersjustering som den egenopptjente alderspensjonen din. 

Er du gjenlevende ektefelle og vil søke gjenlevendepensjon eller alderspensjon?

Hvis du er under 67 år og ikke har gjenlevendepensjon, kan du velge mellom alderspensjon eller gjenlevendepensjon. Dersom du velger alderspensjon, vil du kunne få denne beregnet med rettigheter etter avdøde. Vær oppmerksom på at du ikke kan få gjenlevendepensjon hvis du først har valgt å ta ut alderspensjon. Hvis du ønsker mer informasjon, eller hjelp til å beregne pensjonen din, kan du kontakte oss på 55 55 33 34. 

Søker du om alderspensjon etter 67 år og er gjenlevende, vurderer vi om du kan få opptjening etter avdøde regnet med i alderspensjonen din.