Gjenlevende ektefelle og alderspensjon for deg født før 1954

Mister du ektefelle, samboer eller partner, kan du ha rett på et tillegg i alderspensjonen din.

Som gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer kan du ha rett til høyere alderspensjon enn den du har tjent opp selv. Er du gjenlevende samboer, har du bare rett til dette hvis du har eller har hatt barn med avdød samboer, eller tidligere har vært gift med avdød samboer. Dersom du er skilt fra avdøde, kan du ha rettigheter som gjenlevende under visse forutsetninger.   

For å få alderspensjon med rettigheter som gjenlevende må du oppfylle de samme vilkårene som for gjenlevendepensjon.  

Hva skjer med pensjonen din når ektefelle, samboer eller partner dør?

Har du alderspensjon når ektefelle, partner eller samboer dør, kan du ha rett til høyere alderspensjon ved at avdødes opptjening tas med i beregningen din. Når dødsfallet er registrert hos NAV, vil du få brev om rettighetene dine.  NAV vil følge opp saken din og vurdere om rettigheter etter avdød ektefelle kan gi deg høyere pensjon selv om vi ikke mottar en søknad fra deg. Dette vil bli gjort i løpet av tre måneder etter dødsfallet. Mangler vi opplysninger, vil vi be deg om å sende disse til oss. 

Hvis du allerede har egen alderspensjon, vil du få omregnet pensjonen din til satser for enslig pensjonist. 

Er du er skilt fra avdøde, kan du ha rettigheter som gjenlevende under visse forutsetninger. Som fraskilt kan du søke på skjema NAV 17-01.05

Hvis du får informasjon fra NAV om at du må sende en søknad for at vi skal kunne behandle pensjonsrettighetene dine, er det fordi

 • du bor i utlandet og din avdøde ektefelle, partner eller samboer ikke mottok alderspensjon, uføretrygd eller avtalefestet pensjon fra NAV, eller
 • du er under 67 år og ikke har begynt å ta ut alderspensjon (uttaksgrad null)

Du kan da søke på skjema NAV 17-01.05.

Øvrige stønader fra NAV blir ikke påvirket av at alderspensjonen blir endret. Mottar du tjenestepensjon vil du få melding fra din pensjonsordning dersom det skjer endringer i utbetaling derfra. 

Hvordan pensjonen for alderspensjonister med rettigheter etter avdøde blir beregnet, er avhengig av når du er født     

For gjenlevende som er født før 1943 gjelder følgende:
 • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men skal avkortes i samsvar med reglene i paragraf 3-2.
 • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon. 
 • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
 • Dersom du har redusert pensjon på grunn av redusert trygdetid, vil trygdetiden til den av partene som har best opptjening legges til grunn i fremtidig pensjon.
For gjenlevende som er født mellom 1943 og 1954 gjelder følgende:
 • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men skal avkortes i samsvar med reglene i paragraf 3-2.
 • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon. 
 • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
 • Dersom du har redusert pensjon på grunn av redusert trygdetid, vil trygdetiden til den av partene som har best opptjening legges til grunn i fremtidig pensjon. 
 • Den samlede alderspensjonen med rettigheter etter avdøde blir beregnet ut fra samme levealdersjustering og regulering som pensjonen din før dødsfallet.  
 • Er du under 67 år, kan du ikke få gjenlevendepensjon hvis du allerede mottar alderspensjon. Dette gjelder også om du mottar gradert alderspensjon. Hvis du før dødsfallet har satt uttaksgraden for alderspensjon til 0, kan du likevel ha rett til gjenlevendepensjon. 

Mottar du gjenlevendepensjon og vurderer å søke alderspensjon?

Mottar du pensjon som gjenlevende ektefelle vil pensjonen opphøre når du fyller 67 år. Har du tilstrekkelig opptjening, kan du likevel velge å ta ut alderspensjon før du er 67 år. Du må i så fall si fra deg gjenlevendepensjonen din. Alderspensjonen blir da beregnet med rettigheter etter avdøde. Vær oppmerksom på at du ikke kan få tilbake gjenlevendepensjonen når du først har valgt å ta ut alderspensjon. 

Det er bare din egen pensjonsopptjening som inngår i vurderingen av om du fyller vilkårene for å kunne ta ut alderspensjon før du fyller 67 år. Fyller du vilkårene, blir også gjenlevenderetten beregnet med samme levealdersjustering som den egenopptjente alderspensjonen din. 

Er du gjenlevende ektefelle og vil søke gjenlevendepensjon eller alderspensjon?

Hvis du er under 67 år og ikke har gjenlevendepensjon, kan du velge mellom alderspensjon eller gjenlevendepensjon. Dersom du velger alderspensjon, vil du kunne få denne beregnet med rettigheter etter avdøde. Vær oppmerksom på at du ikke kan få gjenlevendepensjon hvis du først har valgt å ta ut alderspensjon. Hvis du ønsker mer informasjon, eller hjelp til å beregne pensjonen din, kan du kontakte oss på 55 55 33 34. 

Søker du om alderspensjon etter 67 år og er gjenlevende, vurderer vi om du kan få opptjening etter avdøde regnet med i alderspensjonen din.