Gjenlevende ektefelle og alderspensjon for deg født før 1954

 • du bor i utlandet og din avdøde ektefelle, partner eller samboer ikke mottok alderspensjon, uføretrygd eller avtalefestet pensjon fra NAV, eller
 • du er under 67 år og ikke har begynt å ta ut alderspensjon (uttaksgrad null)
For gjenlevende som er født før 1943 gjelder følgende:
 • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men skal avkortes i samsvar med reglene i paragraf 3-2.
 • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon. 
 • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
 • Dersom du har redusert pensjon på grunn av redusert trygdetid, vil trygdetiden til den av partene som har best opptjening legges til grunn i fremtidig pensjon.
For gjenlevende som er født mellom 1943 og 1954 gjelder følgende:
 • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men skal avkortes i samsvar med reglene i paragraf 3-2.
 • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon. 
 • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
 • Dersom du har redusert pensjon på grunn av redusert trygdetid, vil trygdetiden til den av partene som har best opptjening legges til grunn i fremtidig pensjon. 
 • Den samlede alderspensjonen med rettigheter etter avdøde blir beregnet ut fra samme levealdersjustering og regulering som pensjonen din før dødsfallet.  
 • Er du under 67 år, kan du ikke få gjenlevendepensjon hvis du allerede mottar alderspensjon. Dette gjelder også om du mottar gradert alderspensjon. Hvis du før dødsfallet har satt uttaksgraden for alderspensjon til 0, kan du likevel ha rett til gjenlevendepensjon.