Beregning av alderspensjon, født 1963 eller senere

For deg som er født i 1963 eller senere består pensjonen av inntektspensjon og/eller garantipensjon.

Inntektspensjon

Alle år du er i arbeid eller har annen pensjonsopptjening fra du er 13 år fram til fylte 75 år, teller for pensjonsopptjeningen din. Opptjening fra 13 år gjelder de som er 13 år i 2010 eller senere. Før 2010 får du opptjening fra du er 17 år. Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom oppsparing av en pensjonsbeholdning som reguleres hvert år. Pensjonsbeholdningen din øker hvert år med 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp), eller som følge av annen pensjonsopptjening. Inntektspensjonen beregnes når du tar ut pensjon ved at pensjonsbeholdningen multipliseres med uttaksgraden og divideres på et delingstall.

Garantipensjon

Garantipensjon gis til den som har tjent opp liten eller ingen inntektspensjon. Størrelsen på garantipensjonen avhenger av sivilstand og ektefellens inntekt. Garantipensjonen avkortes mot inntektspensjonen etter nærmere regler. Garantipensjonen levealdersjusteres og justeres for uttaksalder og uttaksgrad på samme måte som inntektspensjonen. Om du har mindre enn 40 års trygdetid, vil eventuell garantipensjon bli redusert. Om du tar ut 100 prosent pensjon fra 67 år vil garantipensjonen sikre at din samlede pensjon minst tilsvarer folketrygdens garanterte minsteytelse. Siden garantipensjonen justeres for uttaksalder, vil også du med lav eller ingen pensjonsopptjening være sikret at din årlige pensjon øker jo lenger du venter med å ta den ut. Ved å ta ut 100 prosent alderspensjon senere enn ved 67 år, vil du derfor alltid være sikret en høyere pensjon enn den garanterte minsteytelsen.

Levealdersjustering og fleksibelt uttak

De fleksible uttaksreglene innebærer at du kan starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Du kan ta ut full pensjon eller bare en del: 20 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 80 %. Jo tidligere du starter å ta ut pensjon, jo mindre får du utbetalt hvert år. Levealdersjustering innebærer at pensjonen din justeres i forhold til forventet levealder i befolkningen for ditt årskull. Levealdersjustering og fleksibelt uttak skjer i praksis ved at inntektspensjonen beregnes som pensjonsbeholdningen multiplisert med uttaksgraden og dividert på et delingstall, som avhenger av fødselsår og uttaksalder. Delingstallet uttrykker i hovedsak forventet gjenstående levealder på uttakstidspunktet for ditt årskull. Levealdersjustering og fleksibelt uttak påvirker garantipensjonen på tilsvarende vis.

Beregningseksempel Anne

Anne er født i 1963 og har vært i arbeid siden 1987. Hun har til sammen 42 år i arbeid med en jevn inntekt på 400 000 kroner. Anne tar ut 100 % alderspensjon fra 67 år, og delingstallet for 1963-årskullet ved uttaksalder 67 år er 16,30 (prognose per juni 2020).

Beregning av pensjonen:

Pensjonsbeholdning: 400 000 x 42 x 18,1 % =  3 040 800 kroner
Inntektspensjon: 3 040 800 x100 % / 16,30 = 186 552 kroner
Samlet pensjon: 186 552 kroner