Beregning av alderspensjon, født 1943-1953

For deg som er født i perioden 1943-1953 består pensjonen av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller pensjonstillegg. Her kan du lese kort om hvordan pensjonen beregnes. Denne informasjonen gjelder ikke deg som er født i 1943 dersom du tok ut alderspensjon etter gamle regler i 2010. 

Grunnpensjon 

Grunnpensjon beregnes uavhengig av tidligere arbeidsinntekt. For å få full grunnpensjon må du ha minst 40 års trygdetid (botid i Norge). Kortere trygdetid gir lavere grunnpensjon. Full grunnpensjon er beregnet med utgangspunkt i grunnbeløpet (1G). Levealdersjustering og årlige reguleringer gjør at grunnpensjonen ikke kan likestilles med grunnbeløpet. Les mer om regulering av alderspensjon.

For deg som har ektefelle, samboer eller partner som mottar pensjon, uføretrygd og/eller har inntekt som overstiger 2 G, utgjør full grunnpensjon 90 % av G. For samboere gjelder dette kun om dere har felles barn sammen, har vært samboere i minst 12 av de siste 18 månedene eller om dere tidligere har vært gift. Grunnpensjonen levealdersjusteres og justeres for uttaksalder og uttaksgrad.

Tilleggspensjon 

For å få tilleggspensjon må du ha opptjent pensjonspoeng i minst tre år. Skatteetaten fastsetter årlige pensjonspoeng på bakgrunn av blant annet arbeidsinntekt. Størrelsen på tilleggspensjonen er blant annet avhengig av

  •  hvor mange år du har opptjent pensjonspoeng
  •  hvor høy arbeidsinntekten har vært i opptjeningstiden

Du tjener opp full tilleggspensjon når du har opptjent pensjonspoeng i 40 år, og tilleggspensjonen beregnes ut fra inntekten i dine 20 beste opptjeningsår. Tilleggspensjonen levealdersjusteres og justeres for uttaksalder og uttaksgrad.

Pensjonstillegg

Pensjonstillegg gis til den som har tjent opp liten eller ingen tilleggspensjon. Størrelsen på pensjonstillegget avhenger av om pensjonisten

  • er enslig
  • har ektefelle som mottar tilleggspensjon, og størrelsen på ektefellens tilleggspensjon

Pensjonstillegget avkortes mot tilleggspensjonen etter nærmere regler. Pensjonstillegget levealdersjusteres og justeres for uttaksalder og uttaksgrad. Om du har mindre enn 40 års trygdetid, vil eventuelt pensjonstillegg bli redusert. Om du tar ut 100 prosent pensjon fra 67 år vil pensjonstillegget sikre at din samlede pensjon minst tilsvarer minste pensjonsnivå. Siden pensjonstillegget justeres for uttaksalder, vil også du med lav eller ingen pensjonsopptjening være sikret at din årlige pensjon øker jo lenger du venter med å ta den ut. Ved å ta ut 100 prosent alderspensjon senere enn ved 67 år, vil du derfor alltid være sikret en høyere pensjon enn minste pensjonsnivå.

Levealdersjustering og fleksibelt uttak

De fleksible uttaksreglene innebærer at du kan starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Du kan ta ut full pensjon eller bare en del: 20 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 80 %. Jo tidligere du starter å ta ut pensjon, jo mindre får du utbetalt hvert år. Levealdersjustering innebærer at pensjonen din justeres i forhold til forventet levealder i befolkningen for ditt årskull. Levealdersjustering og fleksibelt uttak skjer i praksis ved at grunnpensjonen, tilleggspensjon og pensjonstillegget multipliseres med uttaksgraden og divideres på et forholdstall, som avhenger av fødselsår og uttaksalder. Forholdstallet er 1 for 1943-årskullet når uttaket skjer ved 67 år. For andre årskull og andre uttaksaldre uttrykker forholdstallet i hovedsak hvor mye forventet gjenstående levetid avviker fra forventet gjenstående levetid for 1943-årskullet ved 67 år.

Beregningseksempel Hans

Hans er født i 1953 og har tjent opp pensjonspoeng fra 1970. Han har til sammen 40 år med pensjonspoeng som tilsvarer full opptjening. Pensjonsprosenten er 45 for årene fra 1970 til og med 1991 og 42 fra 1992. Videre har han et sluttpoengtall på 5,00.

Det er gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene han har tjent opp. Hans tar ut 100 % alderspensjon fra 67 år, og forholdstallet for 1953-årskullet ved uttaksalder 67 år er 1,055. Det er lagt til grunn grunnbeløpet som gjelder fra 1. mai 2020 (101 351 kroner), og sats for full grunnpensjon til ektefeller på dette tidspunktet (90 % av beløpet).

Beregning av tilleggspensjon:

Full opptjeningstid    

40 år

Antall år med 45 prosent  

22 år

Antall år med 42 prosent

18 år

22 år med pensjonsprosent 45:

 

Kr 101 351 x 5,00 x 22 x 45 % / 40 =            

125 422 kroner

18 år med pensjonsprosent 42:

 

Kr 101 351 x 5,00 x 18 x 42 % / 40 =        

95 777  kroner

  Til sammen: (125 422 + 95 777) x 100 % / 1,055 =

209 667  kroner

   

 Alderspensjonen utgjør da:

 

Grunnpensjon (Hans er gift og får en grunnpensjon beregnet ut fra 
90 % av beløpet): 101 351 x 90 %  / 1,055 =
86 461  kroner 

 Tilleggspensjon

209 667  kroner

 Pensjon i alt  

296 128  kroner