Beregning av alderspensjon, født 1943-1953

  •  hvor mange år du har opptjent pensjonspoeng
  •  hvor høy arbeidsinntekten har vært i opptjeningstiden
  • er enslig
  • har ektefelle som mottar tilleggspensjon, og størrelsen på ektefellens tilleggspensjon