Økt pensjon til enslige minstepensjonister fra 1. mai 2020

Det er vedtatt at satsen for minste pensjonsnivå for enslige pensjonister skal økes med 4000 kroner med virkning tilbake fra 1. mai 2020. De fleste som får økning i pensjonen på grunn av denne endringen, får det nye månedsbeløpet – og eventuell etterbetaling for tidligere måneder utbetalt i mai 2021.

De som er, eller har vært enslig minstepensjonist i hele eller deler av perioden fra 1. mai 2020 til 30. april 2021 vil få beregnet pensjonen sin på nytt med den nye satsen for minste pensjonsnivå. Også enslige som har en pensjon som har vært høyere enn den tidligere gjeldende satsen fra 1. mai 2020, men lavere enn den oppjusterte satsen, vil få høyere pensjon.
Tidligere var satsen for enslige pr. 1. mai 2020 på 204 690 kroner, etter økningen er den 208 690 kroner. 

Les mer om minste pensjonsnivå.

Du vil ikke få et nytt vedtaksbrev i forbindelse med omregningen, men alle som har alderspensjon som skal beregnes på nytt på grunn av satsendringen, vil få en melding om dette på utbetalingsinformasjonen i mai. 

Nytt pensjonsbeløp

Mange er spent på hva den månedlige pensjonen blir etter økningen. Vi ber deg vente til du får informasjon i utbetalingsbildet i Din pensjon, eller får utbetalingsmelding i posten. NAV har ikke kapasitet til å svare på spørsmål om hva utbetalingen kan bli.

Noen vil få økningen utbetalt senere enn i mai

De fleste pensjonene blir omregnet automatisk, men i en del tilfeller må behandlingen gjøres manuelt. Da kan det ta noe lenger tid før du får utbetalt nytt månedsbeløp og eventuell etterbetaling. 

Noen vil få økning i månedlig pensjon fra mai, og eventuell etterbetaling senere

Hvis du har en tjenestepensjon ved siden av alderspensjonen fra folketrygden, for eksempel pensjon fra Statens pensjonskasse eller KLP, skal den samordnes med alderspensjonen din fra folketrygden. 
Da vil etterbetaling bli holdt tilbake mens samordningen foretas, og eventuell resterende etterbetaling utbetales senere. Det betyr at du kan få økt månedsbeløp fra mai, men eventuell etterbetaling først senere.

Hvis du mottar supplerende stønad, vil etterbetaling av alderspensjon bli vurdert mot utbetalt supplerende stønad. Etterbetaling av alderspensjon vil da bli redusert eller falle bort.

Skatt på etterbetaling 

Det trekkes automatisk 32 prosent skatt på etterbetaling av pensjon for tidligere år. På etterbetaling for inneværende år trekkes skatt etter prosentsatsen som er registrert på skattekortet for 2021. Du kan lese om skatt på etterbetalinger av pensjon og ytelser fra NAVwww.skattetaten.no