Med ”pensjon” menes alders- og gjenlevendepensjon fra folketrygden, AFP, krigspensjon og statspensjon.

Årets leveattestkontroll omfatter følgende grupper:

  • Mottakere over 50 år som er registrert bosatt land utenfor EØS-området
  • Mottakere over 50 år i EØS-landene Frankrike, Italia og Nederland
  • Mottakere over 85 år i øvrige EØS-land

For mottakere som ikke har sendt inn leveattest innen svarfristen, blir det sendt ut en purring. Hvis heller ikke purringen fører til respons, vil utbetalingen bli vurdert stoppet.

Les mer om leveattester