Hvordan er det norske pensjonssystemet bygd opp?

Pensjonssystemet er bygd opp av tre nivåer: Alderspensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsgiver og egen pensjonssparing.

For å få et bilde på hva man vil ha å leve av som pensjonist er det viktig å se på alle disse tre nivåene.

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist. 

Folketrygden ble innført i 1967 og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Målet er å sikre alle en pensjon som står i rimelig forhold til det man har hatt i arbeidsinntekt. Samtidig er det lagt vekt på en god fordelingsprofil gjennom blant annet å sikre alle et godt minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon), selv om du ikke har vært yrkesaktiv.

Pensjonen fra folketrygden finansieres gjennom de årlige statsbudsjettene. I hovedsak innebærer dette at de som er i jobb i dag betaler pensjonen til dagens alderspensjonister. Folketrygdens løpende finansiering gjør at de yngre derfor må forsørge de eldre. Avkastningen fra oljefondet bidrar også til å sikre bærekraften i offentlige finanser på lang sikt, og til at den ventede veksten i pensjonsutgiftene blir lettere å håndtere.  

Siden folketrygden ble innført har sammensetningen i den norske befolkningen endret seg. Vi har fått flere eldre og lever lenger enn før. Dette var hovedgrunnene til at pensjonsreformen ble gjennomført i 2011. Det var bred politisk enighet om innholdet og gjennomføringen, og at reformen skal sikre et bærekraftig pensjonssystem også for fremtidige generasjoner.

Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra folketrygden kommer an på hvilken opptjening du har hatt gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge. Merk at det er forskjellige regelverk som gjelder for ulike årskull. Finn din aldersgruppe for å se hvilke regler som gjelder ditt årskull.

Tjenestepensjon og AFP

Din fremtidige pensjon vil være avhengig av hvilke pensjonsordninger du har vært omfattet av gjennom arbeidsforholdene dine. De aller fleste har i tillegg til opptjeningen i folketrygden rett til tjenestepensjon gjennom nåværende og tidligere arbeidsforhold.  De fleste arbeidsgivere har plikt til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Du kan også ha rett til avtalefestet pensjon (AFP) dersom arbeidsgiveren din har tariffavtale der AFP inngår i avtalen. AFP-ordningen dekker alle ansatte i offentlig sektor og omtrent halvparten av ansatte i privat sektor. Merk at du også må oppfylle spesielle individuelle vilkår for å få rett til AFP. Arbeidsgiveren din eller leverandøren av tjenestepensjon kan gi informasjon om pensjonsordningen du tilhører.

Egen pensjonssparing

Egen sparing kan også være en del av pensjonen din. Dette vil komme i tillegg til andre utbetalinger når du blir pensjonist.Det finnes ulike måter å spare på og ulike spareprodukter som er tilrettelagt for pensjonssparing. Her må du selv sette deg inn i hva som passer best for deg.