Privatperson - hva gjelder i min situasjon?

Her kan du se hva du bør gjøre og hvilke rettigheter du har i forbindelse med koronaviruset.

Kontakt med NAV

Mange NAV-kontor må nå begrense åpningstiden eller stenge publikumsmottaket sitt helt. Hvis det ikke haster, ber vi deg vente.

Saksbehandlingstidene kan endre seg som følge av koronasituasjonen. Vi jobber så raskt vi kan, men vi ber deg være tålmodig. Vi har iverksatt drastiske tiltak for å unngå at NAV-ansatte blir syke.  

Vi ber om at du ikke ringer eller skriver til oss med spørsmål om eventuelle lovendringer før dette er avklart. Vi jobber med å utvikle nye IT-løsninger for å få iverksatt det Stortinget vedtar.

Se hvordan du best kommer i kontakt med NAV nå.  

Aktuelle NAV-skjemaer

Se aktuelle skjemaer for dagpenger ved permittering og sykmelding.

Jeg er smittet av korona  

Du skal ikke møte opp på legekontoret, du får sykmelding av lege når du er blitt testet. Husk at du må leve isolert fra andre, også de du bor sammen med.  

Send inn sykmeldingen fra Ditt sykefravær på nav.no. Den siste dagen i sykmeldingsperioden får du et varsel om at søknaden er klar til å fylles ut. Bruker du sykmelding på papir, sender du del D til NAV i posten. Du finner mer informasjon på www.nav.no/sykepenger.  

Jeg er usikker på om jeg er smittet 

Følg rådene fra helsemyndighetene og ta kontakt med lege på telefon ved behov. Dersom legen antar at du er smittet, vil du ha rett til sykmelding. Når perioden er over, sender du inn søknad om sykepenger.

Vi oppfordrer deg til å melde fra til Folkehelseinstituttet hvis du har mistanke om at du er smittet.

Jeg er i pålagt karantene  

Hvis du er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan du ha rett til sykepenger.   

Ta først kontakt med arbeidsgiveren din for å spørre om du kan jobbe hjemmefra. Hvis du ikke kan jobbe hjemmefra, spør du arbeidsgiveren din om du kan bruke egenmelding. Retten til utvidet bruk av egenmelding opphører fra 1. juni, men arbeidsgiveren kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene. Hvis du ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren din, trenger du sykmelding fra fjerde dag.

Ventekarantene 

Du kan også få sykmelding hvis du må i ventekarantene fordi en av de du bor sammen med, eller kjæresten din, er nærkontakt til en som er smittet. Ventekarantene brukes fram til nærkontakten har fått negativt svar på sin første test. Les mer i en artikkel på fhi.no

Pålagt karantene på grunn av utenlandsreise

 • Reiste du til et land som var rødt på det tidspunktet du reiste dit, kan du bli nektet sykepenger.  
 • Har du reist til et land som ble rødt mens du var der, må du i karantene, og du kan ha rett til sykepenger.
 • Har du reist til et gult eller grønt land, blir du ikke pålagt karantene når du kommer hjem, og du trenger ikke sykmelding. 

Andre i husstanden er satt i karantene 

 • Hvis barnet ditt er i karantene eller ventekarantene kan du bruke omsorgsdager.
 • Hvis du selv er satt i ventekarantene, fordi barnet ditt er pålagt karantene, kan du få sykmelding. 
 • Hvis dere begge er i ventekarantene kan sykmelding brukes. 
 • Les mer under «Ventekarantene»

Noen av de jeg bor sammen med, er syke 

Siden de er syke, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet og skal være i karantene. Ta først kontakt med arbeidsgiveren din for å spørre om du kan arbeide hjemmefra. Hvis du ikke kan utføre arbeid hjemmefra, må du spørre arbeidsgiveren din om du kan bruke egenmelding.  

Må du ha sykmelding, ringer du legen din - ikke møt opp på legekontoret.

Jeg må være hjemme fra jobb fordi barnehager og skoler er stengt 

Er du arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser, kan du bruke omsorgsdager. Du kan bruke omsorgsdager så lenge barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset.

Hvis barnehagen eller skolen er lokalt stengt kan du også bruke omsorgsdager etter at vanlig antall dager er brukt opp. Ved slike lokale stenginger må det leveres bekreftelse fra barnehagen eller skolen på at de har stengt. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende og frilanser må levere bekreftelsen til NAV når de søker om utbetaling.  

Se flere spørsmål og svar om omsorgspenger

Jeg trenger sykmelding

Har du mistanke om at du er smittet av koronaviruset, skal du ikke møte opp på legekontoret, men ringe. Nå oppfordrer vi deg også til å ringe hvis du trenger sykmelding eller legeerklæring av andre grunner. Under pandemien gjøres det altså unntak fra kravet om personlig frammøte. Den som sykmelder deg, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå. 

Se hva vi sier til legene om hvem som kan få sykmelding i forbindelse med koronaviruset. 

Jeg er allerede sykmeldt

NAV vil vurdere om du oppfyller aktivitetskravet når du har vært sykmeldt i 8 uker, men vi vil ta hensyn til de til enhver tid gjeldende smittevernrådene fra myndighetene. Hensynet til smittevern skal gå foran krav til aktivitet.  

Kan du utføre noe arbeid hjemmefra, bør du holde kontakt med arbeidsgiveren din. 

Hvis NAV vurderer at det er aktuelt med et dialogmøte vil vi innkalle til et telefon- eller videomøte. Vi vil legge vekt på om du, arbeidsgiveren eller legen har bedt om et møte.   

Utbetaling av sykepenger går som normalt. Se gjerne en video om saksgangen for sykepenger (vimeo.com)

Jeg er sykmeldt som følge av korona-utbruddet

Arbeidsgiveren din må betale deg sykepenger de første 16 dagene, kalt arbeidsgiverperioden. NAV har nå laget en løsning der arbeidsgiveren får igjen penger fra dag 4.

De må fortsette å betale de 16 dagene, så får de igjen pengene senere. Gjør gjerne arbeidsgiveren din oppmerksom på at denne løsningen nå er på plass.

Jeg er sykmeldt, men er ikke ansatt noe sted

Det er NAV som mottar søknaden din, og skal vurdere om du har rett til sykepenger. Har du rett til sykepenger er det NAV som skal utbetale til deg. Det gjelder både hvis du allerede var sykmeldt før korona-utbruddet, og hvis du er blitt sykmeldt på grunn av korona.

Når du har vært sykmeldt i 4 uker, får du automatisk opprettet en aktivitetsplan. Du får tilgang til aktivitetsplanen ved å gå til nav.no og logge deg på Ditt NAV. Inne i aktivitetsplanen kan du og veilederen din ha en dialog, og sammen kan dere endre planen hvis det er behov for det. 

Før de 4 ukene kan du ta kontakt med NAV ved å bruke Skriv til oss.

Du trenger ikke ta kontakt med veilederen din på NAV-kontoret nå, med mindre du har spesielt behov for det.

Les mer om hva NAV krever av deg under pandemien.

Jeg er sykmeldt og permittert

Du kan ha rett til sykepenger i kombinasjon med dagpenger. Se hvordan sykepenger og dagpenger kan kombineres:

Jeg er 100 % sykmeldt og har blitt permittert fra jobben

Jeg er delvis sykmeldt og blir permittert fra jobben

Jeg mottar dagpenger og blir 100 % sykmeldt

Jeg mottar dagpenger og blir delvis sykmeldt

Jeg ble syk etter at jeg kom tilbake fra permittering

NAV betaler sykepengene dine fra første dag hvis dette gjelder deg:

 • Du har vært permittert i minst 14 dager.
 • Du har fått dagpenger mens du var permittert.
 • Det er mindre enn 4 uker fra du kom tilbake til jobb og til du ble syk.

Blir du syk senere enn 4 uker etter at du begynte å jobbe igjen, betaler arbeidsgiveren din de første 16 dagene av sykefraværet.

Jeg deltar i et tiltak 

Oppmøte i tiltak skjer i dialog med tiltaksarrangøren din. Oppmøte og deltakelse i tiltak forutsetter at generelle råd om smittebegrensning kan overholdes. Deltakelse på tiltakene vurderes ut ifra lokale forhold og smitterisiko. Om du ikke får møte fysisk i tiltaket ditt, vil du i mange tilfeller kunne delta digitalt.

Du får fortsatt penger hvis du og NAV har avtalt at du skal delta på tiltak, selv om du ikke får møtt i tiltaket på grunn av pandemien. Du svarer «JA» på spørsmål 2 på meldekortet og huker av de dagene du skulle ha vært i tiltak i denne perioden. 

Les mer om hva NAV krever av deg under pandemien.

Jeg mottar sosialhjelp 

Pandemisituasjonen kan medføre at flere personer kan ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Hvis du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv som for eksempel gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp. Se hvordan du går fram.

Økonomisk sosialhjelp og vilkår om aktivitet

Det skal ikke bli stilt vilkår og krav til deg som du ikke har mulighet til å følge opp på grunn av koronaviruset og hensynet til smittevern. Les mer om vilkår for deg som mottar økonomisk sosialhjelp under pandemien.

Hvordan går jeg fram for å søke om økonomisk sosialhjelp?

I stadig flere kommuner er det mulig å søke digitalt via nav.no. Her kan du undersøke om du kan søke digitalt. Du finner også en kort animasjonsvideo om hvordan du søker.

Dersom du ikke kan søke digitalt, kan du søke via kommunens papirskjema. Du finner ikke papirskjema for økonomisk sosialhjelp på nav.no, men mange kommuner har søknadsskjema tilgjengelig på sine nettsider. 

Jeg har søkt om økonomisk sosialhjelp og skal ettersende dokumentasjon

Dersom du har søkt digitalt om økonomisk sosialhjelp på nav.no, kan du også ettersende dokumentasjon digitalt. Dersom du har søkt på papir kan du ikke sende dokumentasjonen til oss digitalt. Mange NAV-kontor har er postkasse utenfor NAV-kontoret som du kan levere dokumentasjonen din i. Vi anbefaler deg å først undersøke din kommunes nettside for informasjon om hvordan du kan levere papirsøknad og dokumentasjon når NAV-kontoret er stengt. Du kan også se informasjon om ditt NAV-kontor her: www.nav.no/finnkontor.

Hvordan skal jeg få betalt boutgiftene mine?

Har du boliglån kan det være lurt å ta kontakt med banken din for å be om avdragsfrihet inntil videre og eventuelt midlertidig betalingsutsettelse. Banken din kan også gi deg andre gode råd. Du kan undersøke muligheter for bostøtte fra Husbanken. Se video om bostøtte fra Husbanken. Dette kan være aktuelt både når du leier og eier bolig. Dersom du ikke har andre muligheter kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Jeg er i risikogruppen 

Er du i risikogruppen, kan du i spesielle tilfeller ha rett til sykmelding. Se hvilken informasjon legene får om risikogrupper og sykepenger.

Er du gravid, tar du kontakt med lege eller jordmor som gjør en vurdering av om smittefaren er en risiko for fosteret. Da kan du ha rett på svangerskapspenger

Jeg får ikke returnert fra utlandet  

Du kan få forlenget perioden med sykepenger i utlandet når koronaviruset er årsaken til at du ikke kan reise hjem til Norge. Det gjelder også hvis du er i et land utenfor EØS.

Hvis du ikke kan møte på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet, kan du få kompensasjon for deler av den tapte inntekten. Det gjelder bare hvis du ikke er norsk statsborger og ikke har bostedsadresse i Norge. Du får ikke slik kompensasjon hvis du allerede mottar dagpenger. Les om kompensasjon for tapt lønn på grunn av innreiseforbudet.

Jeg får arbeidsavklaringspenger (AAP) 

Kravet til aktivitet

NAV vil ikke kreve at du er i aktivitet hvis det strider mot smittevernrådene fra helsemyndighetene, og AAP vil ikke reduseres eller stanses hvis du ikke kan gjennomføre avtalte aktiviteter på grunn av smittefare eller hensyn til smittevern. Om det er mulig å gjennomføre aktivitetene du har avtalt skal du gjøre dem som normalt.

Aktivitetsplanen din kan også endres hvis det er andre aktiviteter som kan gjøres i stedet. Dette vil først være aktuelt etter at du og veilederen din har hatt en dialog om dette.  

Les mer om hva NAV krever av deg under pandemien.

Forlengelse av perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Som følge av de midlertidige reglene som ble vedtatt i forbindelse med koronasituasjonen ble stønadsperioden for AAP forlenget med seks måneder for følgende grupper

De som

 • er under avklaring mot arbeid eller uføretrygd
 • er studenter og mottar AAP fordi du har avbrutt studiene på grunn av sykdom 
 • er under etablering av egen virksomhet
 • er under arbeidsutprøving/opptrapping til full jobb
 • venter på behandling av søknad om uføretrygd

Forlengelsen gjelder for alle som mottok AAP per 16. mars 2020 og for alle som har startet sin arbeidsavklaringspengeperiode før 1. november 2020. 

De midlertidige reglene om forlengelse av arbeidsavklaringspengeperioden opphørte 31. oktober 2020.   

Reglene for hvem som har rett til AAP er ikke endret som følge av den midlertidige forskriften.

Les mer om AAP.

Det kan komme regelendringer som følge av situasjonen med pandemien. Informasjonen her blir oppdatert så snart det er avklart.

Meldekort når du mottar AAP

Du skal fortsette å sende inn meldekort hver 14. dag. Meldekortene skal føres på vanlig måte.

Informasjon om AAP og meldekort

Jeg er delvis uføretrygdet og blir bedt om å jobbe ekstra nå 

Det er ingen endring i reglene for uføretrygd i forbindelse med korona, det skal fortsatt lønne seg å tjene mer enn inntektsgrensen. Husk å registrere hva du forventer i inntekt i inntektsplanleggeren på Ditt NAV/din uføretrygd. Du finner den oppdaterte inntektsgrensen din på utbetalingsmeldingen for juli 2019.  

Vi vet foreløpig ikke om det vil bli noen endringer i regelverket for de som pålegges å jobbe mer i forbindelse med koronaviruset på grunn av samfunnsviktige jobber.

Jeg har foreldrepermisjon  

Hvis arbeidsplassen din er påvirket av koronasituasjonen, har det ikke betydning for foreldrepengene dine så lenge du har fullt uttak. 

Har du utsatt foreldrepengene i en periode fordi du er i fulltidsarbeid igjen, får du beholde utsettelsen hvis den startet før du ble satt i karantene, ble syk eller permittert. Hvis du kan ta deg av barnet nå, kan du i stedet velge å søke om å ta ut foreldrepenger.  

På Facebooksiden vår NAV Foreldrepenger kan du lese og stille spørsmål om foreldre- og svangerskapspenger og koronaviruset.

Se flere spørsmål og svar om foreldrepenger og koronaviruset.

Jeg er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Se egen informasjon til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Jeg jobber i hjemmekontor

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å begrense koronasmitte. Er du oppfordret eller pålagt av arbeidsgiveren din å jobbe hjemme på grunn av koronasituasjonen, er du yrkesskadedekket. 

Merk at det bare er skader som skjer mens du faktisk utfører arbeid for arbeidsgiveren din, som vil kunne godkjennes som yrkesskade. Andre gjøremål, som for eksempel fritidsaktiviteter, vil ikke kunne godkjennes som yrkesskade selv om hendelsen skjer i arbeidstiden.

Jeg har barn som ble skadet på hjemmeskole

Barn som har hjemmeskole, er yrkesskadedekket. 

Yrkesskadedekningen gjelder i skoletiden når elevene følger skolens undervisningsopplegg. 

Andre gjøremål, som for eksempel fritidsaktiviteter som ikke er en del av undervisningsopplegget, vil ikke kunne godkjennes som yrkesskade selv om hendelsen skjer i den fastsatte skoletiden.

Får jeg feriepenger?

Du kan ha rett til feriepenger fra NAV hvis du er arbeidstaker og har fått sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger eller opplæringspenger. 

Feriepengene utgjør 10,2% av det du fikk fra NAV, men for en begrenset del av perioden:     

 • Sykepenger - de første 48 dagene
 • Pleiepenger - de første 12 ukene
 • Opplæringspenger - de første 12 ukene
 • Foreldrepenger - de første 12 ukene (100 %) eller de første 15 ukene (80 %). 

Foreldrepenger gjelder de første 12/15 ukene dere tok ut som foreldre. Var det én av dere som tok alle de første 12/15 ukene med foreldrepenger, er det bare den som har rett til feriepenger fra NAV. 

Du får ikke feriepenger fra NAV hvis du  

 • er selvstendig næringsdrivende eller frilanser
 • er pensjonist
 • har fått arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller engangsstønad
 • gikk direkte fra dagpenger til sykepenger

Se vår video om feriepenger (vimeo.com) eller les mer på nav.no/ferie.

Dagpenger og feriepenger

Les om dagpenger og feriepenger her.

Fant du ikke det som gjelder deg?

Se om du finner svar i denne artikkelen om endringer på grunn av koronaviruset: Andre tjenester eller ytelser fra NAV