Kontakt med NAV

Mange NAV-kontor må nå begrense åpningstiden eller stenge publikumsmottaket sitt helt.  Hvis det ikke haster, ber vi deg vente.  

Saksbehandlingstidene kan endre seg som følge av koronasituasjonen. Vi jobber så raskt vi kan, men vi ber deg være tålmodig. Vi har iverksatt drastiske tiltak for å unngå at NAV-ansatte blir syke.  

Vi ber om at du ikke ringer eller skriver til oss med spørsmål om eventuelle lovendringer før dette er avklart. Vi jobber med å utvikle nye IT-løsninger for å få iverksatt det Stortinget vedtar.

Se hvordan du best kommer i kontakt med NAV nå.  

Aktuelle NAV-skjemaer

Se aktuelle skjemaer for dagpenger ved permittering og sykmelding.

Jeg er smittet av korona  

Du kan ha rett på sykepenger. Du skal ikke møte opp på legekontoret, du får sykmelding av lege når du er blitt testet. Husk at du må leve isolert fra andre, også de du bor sammen med.  

Send inn sykmeldingen fra Ditt sykefravær på nav.no. Den siste dagen i sykmeldingsperioden får du et varsel om at søknaden er klar til å fylles ut. Bruker du sykmelding på papir, sender du del D til NAV i posten. Du finner mer informasjon på www.nav.no/sykepenger.  

Jeg er usikker på om jeg er smittet 

Du skal ikke møte opp på legekontoret, men levere egenmelding til arbeidsgiveren din. Regjeringen oppfordrer arbeidsgiverne til å godta egenmelding i 16 dager. 

Følg rådene fra helsemyndighetene og ta kontakt med lege på telefon ved behov. Dersom legen antar at du er smittet, vil du ha rett til sykmelding. Når perioden er over, sender du inn søknad om sykepenger.

Vi oppfordrer deg til å melde fra til Folkehelseinstituttet hvis du har mistanke om at du er smittet.

Jeg er i pålagt karantene  

Ta først kontakt med arbeidsgiveren din for å spørre om du kan jobbe hjemmefra. Hvis du ikke kan jobbe hjemmefra, må du spørre arbeidsgiveren din om du kan bruke egenmelding.  

Hvis du er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan du ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom kommunelegen har pålagt deg karantene.  

Regjeringen oppfordrer til mest mulig fleksibilitet fra arbeidsgivere og arbeidstakere knyttet til hjemmekontor og andre løsninger som kan bidra til at arbeid kan gjennomføres på tross av karantene. Regjeringen oppfordrer også arbeidsgiverne om å godta egenmelding i hele karanteneperioden.  

Må du ha sykmelding, ringer du legen din - ikke møt opp på legekontoret. Når sykmeldingsperioden er over, sender du inn søknad om sykepenger.

Du vil ikke ha rett til omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole mens du er sykmeldt. Det er fordi sykepenger dekker inntektstapet ditt.

Andre i husstanden er satt i karantene 

Du har ikke rett til sykmelding hvis du må være hjemme fordi andre i husstanden er satt i karantene uten å være syke, men du kan ha rett til å bruke omsorgsdager hvis barnepasseren er syk.

Noen av de jeg bor sammen med, er syke 

Siden de er syke, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet og skal være i karantene. Ta først kontakt med arbeidsgiveren din for å spørre om du kan arbeide hjemmefra. Hvis du ikke kan utføre arbeid hjemmefra, må du spørre arbeidsgiveren din om du kan bruke egenmelding.  

Må du ha sykmelding, ringer du legen din - ikke møt opp på legekontoret.

Jeg må være hjemme fra jobb fordi barnehager og skoler er stengt 

Er du arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser, kan du bruke omsorgsdager. Du trenger ikke søke. I noen situasjoner kan du søke om ekstra dager

Hvis du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du gjøre en avtale med arbeidsgiveren din. 

Stortinget har nå vedtatt å doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. NAV jobber nå med å lage forskrifter og IT-løsninger slik at vi får iverksatt det Stortinget har besluttet. 

Se flere spørsmål og svar om omsorgspenger

Jeg er eller blir permittert på grunn av korona 

Se informasjon om dagpenger for deg som er permittert.

Les om hva som skjer med skattetrekket.

Du kan ha rett på sykepenger hvis du er smittet, hvis du antas å være smittet, eller hvis du er pålagt karantene på grunn av koronavirus. Ring legen for å få sykmelding - ikke møt opp på legekontoret.

Blir du syk mens du er permittert, kan du ha rett til sykepenger fra NAV. Du må ha sykmelding fra lege fra første dag du er syk, du kan ikke bruke egenmelding.

Du har ikke rett til omsorgsdager mens du er permittert. Da er det dagpenger som er inntekten din. 

Jeg får ikke registrert meg som arbeidssøker på nav.no

Først kan du søke opp NAV-kontoret ditt og se om de har en vakttelefon hvor du kan ta direkte kontakt.

Har de ikke en egen vakttelefon, kan du ringe 55 55 33 33. Du kan også bruke tjenesten Skriv til oss. For å logge inn trenger du BankID eller liknende.

Har du bare MinID, må du ringe 55 55 33 33. 

Er du bosatt i utlandet, ringer du 21 07 37 00.

Her kan du se en video som forklarer hvordan du kan registrere deg.

Jeg trenger sykmelding

Har du mistanke om at du er smittet av koronaviruset, skal du ikke møte opp på legekontoret, men ringe. Nå oppfordrer vi deg også til å ringe hvis du trenger sykmelding eller legeerklæring av andre grunner. Under pandemien gjøres det altså unntak fra kravet om personlig frammøte. Den som sykmelder deg, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå. 

Jeg er allerede sykmeldt

NAV vil vurdere om du oppfyller aktivitetskravet når du har vært sykmeldt i 8 uker, men vi vil ta hensyn til de til enhver tid gjeldende smittevernrådene fra myndighetene. Hensynet til smittevern skal gå foran krav til aktivitet.  

Kan du utføre noe arbeid hjemmefra, bør du holde kontakt med arbeidsgiveren din. 

Hvis NAV vurderer at det er aktuelt med et dialogmøte vil vi innkalle til et telefon- eller videomøte. Vi vil legge vekt på om du, arbeidsgiveren eller legen har bedt om et møte.   

Utbetaling av sykepenger går som normalt. Se gjerne en video om saksgangen for sykepenger (vimeo.com)

Jeg er sykmeldt som følge av korona-utbruddet

Arbeidsgiveren din må betale deg sykepenger de første 16 dagene, kalt arbeidsgiverperioden. NAV har nå laget en løsning der arbeidsgiveren får igjen penger fra dag 4.

De må fortsette å betale de 16 dagene, så får de igjen pengene senere. Gjør gjerne arbeidsgiveren din oppmerksom på at denne løsningen nå er på plass.

Jeg var allerede sykmeldt da jeg ble permittert

De første 16 dagene av sykefraværet er det vi kaller arbeidsgiverperiode, da betaler arbeidsgiveren din sykepengene. Unntaket er dersom permitteringen trer i kraft innenfor disse 16 dagene, da vil NAV dekke sykepenger fra dagen permitteringen trer i kraft. 

Blir du syk mens du er permittert, må du ha sykmelding fra dag én og søke sykepenger fra NAV etterpå. Har du brukt den digitale sykmeldingen, finner du søknaden på nav.no/dittsykefravær etter at sykmeldingsperioden er over.

Så snart du er friskmeldt, søker du om dagpenger og registrerer deg som arbeidssøker. Får du problemer med registreringen, kan du ta kontakt med oss ved å bruke tjenesten Skriv til oss > Jobbsøker

Jeg er gradert sykmeldt og er blitt permittert

Du kan ha rett til å få en kombinasjon av sykepenger og dagpenger. Forutsetningen er at du ikke er mer enn 50 prosent sykmeldt. Er du sykmeldt mer enn dette, kan du ikke få sykepenger og dagpenger samtidig. Da får du bare sykepenger for de prosentene du er sykmeldt.

Det betyr: Er du delvis permittert, må du være i stand til å jobbe i 50 prosent eller mer for at du skal kunne få både sykepenger og dagpenger.

Jeg var allerede sykmeldt før korona-utbruddet

Vanligvis vurderer NAV om du oppfyller aktivitetskravet når du har vært sykmeldt i 8 uker. 

Under korona-epidemien går hensynet til smittevern foran kravet til aktivitet. Derfor vil vi ikke kreve at du skal være i aktivitet utenfor hjemmet ditt. Kan du utføre noe arbeid hjemmefra, bør du holde kontakt med arbeidsgiveren din.

Hvis du ikke har arbeidsgiver, og du ikke kan utføre aktiviteter som du har avtalt med NAV hjemmefra, vil du også få unntak fra aktivitetskravet.

Du trenger ikke ta kontakt med NAV nå.

Les mer om hva NAV krever av deg under pandemien.

Jeg er sykmeldt, men er ikke ansatt noe sted

Det er NAV som mottar søknaden din, og skal vurdere om du har rett til sykepenger. Har du rett til sykepenger er det NAV som skal utbetale til deg. Det gjelder både hvis du allerede var sykmeldt før korona-utbruddet, og hvis du er blitt sykmeldt på grunn av korona.

Vanligvis har NAV som oppgave å vurdere om du oppfyller aktivitetskravet når du har vært sykmeldt i 8 uker, men under korona-epidemien går hensynet til smittevern foran kravet til aktivitet. Hvis du ikke kan utføre aktiviteter som du har avtalt med NAV hjemmefra, vil du få unntak fra aktivitetskravet.

Når du har vært sykmeldt i 4 uker, får du automatisk opprettet en aktivitetsplan. Du får tilgang til aktivitetsplanen ved å gå til nav.no og logge deg på Ditt NAV. Inne i aktivitetsplanen kan du og veilederen din ha en dialog, og sammen kan dere endre planen hvis det er behov for det. 

Før de 4 ukene kan du ta kontakt med NAV ved å bruke Skriv til oss.

Du trenger ikke ta kontakt med veilederen din på NAV-kontoret nå, med mindre du har spesielt behov for det.

Les mer om hva NAV krever av deg under pandemien.

Jeg er arbeidsledig 

Hvis jobbintervjuer ikke kan gjennomføres via telefon eller videomøte, bør de utsettes. Dette må du avklare med den som er ansvarlig for intervjuet. 

Se mer informasjon: Er du arbeidsledig på grunn av koronaviruset?

Jeg deltar i et tiltak 

Mellom 12. mars og 17. april skal ingen deltakere på arbeidsmarkedstiltak møte opp i tiltaket. Bakgrunnen for dette er regjeringens beslutning om strenge smittebegrensende tiltak i samfunnet. Les mer om koronavirus og arbeidsmarkedstiltak.  

Du får fortsatt penger hvis du og NAV har avtalt at du skal delta på tiltak, selv om du ikke får møtt i tiltaket under pandemien. Du svarer «JA» på spørsmål 2 på meldekortet og huker av de dagene du skulle ha vært i tiltak i denne perioden.   

Les mer om hva NAV krever av deg under pandemien.

Jeg er lærling

Det er vedtatt en ny kompensasjonsordning for lærlinger som blir permittert eller mister lærlingplassen i forbindelse med koronakrisen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

Les mer om ny kompensasjonsordning for lærlinger på nav.no.

Jeg har ikke tjent nok til å få dagpenger 

Vanligvis må de som ikke har tjent nok til å ha rett på dagpenger, leve av oppsparte midler eller søke om sosialstønad, bostøtte og liknende.

På grunn av situasjonen vi nå er i, vurderes det alternative løsninger, men det er foreløpig ikke avklart. 

Har du utført minst tre måneders militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste i løpet av de siste 12 månedene, kan du ha rett til dagpenger selv om du har hatt lav inntekt. 

Jeg er tilkallingsvikar 

Tilkallingshjelp og frilansere har vanligvis ikke rett til dagpenger under permittering, men de kan ha rett til dagpenger etter vanlige regler.   

Du kan ha rett til dagpenger selv om du ikke har avtale med fast arbeidstid, så lenge du får arbeidsinntekt og ikke er selvstendig næringsdrivende. Du må imidlertid hatt en brutto arbeidsinntekt på minst 0,75 G de siste 12 månedene, eller brutto arbeidsinntekt på minst 2,25 G de siste 36 månedene. 

Jeg er student med ekstrajobb som nå er stengt 

Status nå: Stortinget har foreløpig ikke vedtatt noen endringer for studenter.

I utgangspunktet har du ikke krav på dagpenger mens du studerer. Studenter vurderes ikke som reelle arbeidssøkere siden de har studier som hovedaktivitet. Det er imidlertid noen unntak fra hovedregelen. Les mer om dagpenger under utdanning

Hvis du ikke har søkt om lån og stipend fra Lånekassen for vårsemesteret 2020, er det ikke for sent. Søknadsfristen er forlenget til 15. april. Les mer på lanekassen.no.

På grunn av koronaviruset vil det oppstå nye behov for arbeidskraft. Derfor råder vi deg til å følge med på hvilke bransjer som trenger mer arbeidskraft i dagens situasjon, det finnes flere ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Når du registrer CV og jobbprofil her, kan arbeidsgivere finne deg.

Jeg mottar sosialhjelp 

Pandemisituasjonen kan medføre at flere personer kan ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Hvis du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv som for eksempel gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp. Se hvordan du går fram.

Økonomisk sosialhjelp og vilkår om aktivitet

Det skal ikke bli stilt vilkår og krav til deg som du ikke har mulighet til å følge opp på grunn av koronaviruset og hensynet til smittevern. Les mer om vilkår for deg som mottar økonomisk sosialhjelp under pandemien.

Hvordan går jeg fram for å søke om økonomisk sosialhjelp?

I stadig flere kommuner er det mulig å søke digitalt via nav.no. Du kan undersøke om du kan søke digitalt ved å trykke på denne lenken. Her finner du også en kort animasjonsvideo om hvordan du søker digitalt. Dersom du ikke kan søke digitalt kan du søke via kommunens papirskjema. Du finner ikke papirskjema for økonomisk sosialhjelp på nav.no, men mange kommuner har søknadsskjema tilgjengelig på sine nettsider. 

Jeg har søkt om økonomisk sosialhjelp og skal ettersende dokumentasjon

Dersom du har søkt digitalt om økonomisk sosialhjelp på nav.no, kan du også ettersende dokumentasjon digitalt. Dersom du har søkt på papir kan du ikke sende dokumentasjonen til oss digitalt. Mange NAV-kontor har er postkasse utenfor NAV-kontoret som du kan levere dokumentasjonen din i. Vi anbefaler deg å først undersøke din kommunes nettside for informasjon om hvordan du kan levere papirsøknad og dokumentasjon når NAV-kontoret er stengt. Du kan også se informasjon om ditt NAV-kontor her: www.nav.no/finnkontor.

Hvordan skal jeg få betalt boutgiftene mine?

Har du boliglån kan det være lurt å ta kontakt med banken din for å be om avdragsfrihet inntil videre og eventuelt midlertidig betalingsutsettelse. Banken din kan også gi deg andre gode råd. Du kan undersøke muligheter for bostøtte fra Husbanken. Dette kan være aktuelt både når du leier og eier bolig. Dersom du ikke har andre muligheter kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Jeg er i risikogruppen 

Du har ikke automatisk rett til sykepenger for å unngå smitte. Snakk med arbeidsgiveren din om mulighet for fjernarbeid og videomøter. 

Er du gravid, tar du kontakt med lege eller jordmor som gjør en vurdering av om smittefaren er en risiko for fosteret. Da kan du ha rett på svangerskapspenger

Jeg får ikke returnert fra utlandet  

Du kan få forlenget perioden med sykepenger i utlandet når koronaviruset er årsaken til at du ikke kan reise hjem til Norge. Det gjelder også hvis du er i et land utenfor EØS.

Jeg får arbeidsavklaringspenger (AAP) 

Kravet til aktivitet

NAV vil ikke kreve at du er i aktivitet hvis det strider mot smittevernrådene fra helsemyndighetene, og AAP vil ikke reduseres eller stanses hvis du ikke kan gjennomføre avtalte aktiviteter på grunn av smittefare eller hensyn til smittevern. Om det er mulig å gjennomføre aktivitetene du har avtalt skal du gjøre dem som normalt.

Aktivitetsplanen din kan også endres hvis det er andre aktiviteter som kan gjøres i stedet. Dette vil først være aktuelt etter at du og veilederen din har hatt en dialog om dette.  

Les mer om hva NAV krever av deg under pandemien.

Forlengelse av perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Som følge av de midlertidige reglene som er vedtatt i forbindelse med koronasituasjonen vil stønadsperioden for AAP forlenges med seks måneder for følgende grupper:

  • deg som mottar AAP og er under avklaring mot arbeid eller uføretrygd – det gjelder både deg som mottar AAP i den ordinære stønadsperioden på tre år (fire år om du fikk innvilget AAP før 2018) og deg som mottar AAP etter unntaksreglene for forlengelse
  • deg som er student og mottar AAP fordi du har avbrutt studiene på grunn av sykdom 
  • deg som mottar AAP under etablering av egen virksomhet
  • deg som mottar AAP under arbeidsutprøving/opptrapping til full jobb.

Forlengelsen gjelder for deg som mottok AAP per 16. mars 2020, uansett hvor lenge du har mottatt AAP, og for deg som har fått eller får AAP etter dette tidspunktet. De midlertidige reglene opphører 31. desember 2020 med mindre de blir opphevet på et tidligere tidspunkt.

AAP under behandling av krav om uføretrygd

For deg som mottar AAP under behandling av søknad om uføretrygd, forlenges stønadsperioden med seks måneder.

AAP i perioden som arbeidssøker

Om du mottar AAP i perioden som arbeidssøker, og per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden din, får du forlenget stønadsperioden fram til og med 30. juni 2020.

NAV vil sende ut vedtaksbrev når perioden din har blitt forlenget.

Reglene for hvem som har rett til AAP er ikke endret som følge av den midlertidige forskriften.

Les mer om AAP.

Det kan komme regelendringer som følge av situasjonen med pandemien. Informasjonen her blir oppdatert så snart det er avklart.

Meldekort når du mottar AAP

Du skal fortsette å sende inn meldekort hver 14. dag. Meldekortene skal føres på vanlig måte.

Informasjon om AAP og meldekort

Jeg er delvis uføretrygdet og blir bedt om å jobbe ekstra nå 

Det er ingen endring i reglene for uføretrygd i forbindelse med korona, det skal fortsatt lønne seg å tjene mer enn inntektsgrensen. Husk å registrere hva du forventer i inntekt i inntektsplanleggeren på Ditt NAV/din uføretrygd. Du finner den oppdaterte inntektsgrensen din på utbetalingsmeldingen for juli 2019.  

Vi vet foreløpig ikke om det vil bli noen endringer i regelverket for de som pålegges å jobbe mer i forbindelse med koronaviruset på grunn av samfunnsviktige jobber.

Jeg er pensjonist og blir bedt om å jobbe ekstra nå

Får du alderspensjon fra folketrygden, kan du jobbe så mye du vil uten å få redusert pensjon. Det samme gjelder AFP i privat sektor.

I forbindelse med koronaviruset har regjeringen bestemt at kan du arbeide uten å få redusert pensjonen hvis du mottar 

  • alderspensjon fra tjenestepensjonsordning i offentlig sektor (f.eks. KLP og Statens pensjonskasse) 
  • avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor (gjelder fra 16. mars og fram til 1. november) 

Unntaksregelen gjelder arbeid i en del virksomheter i helsetjenesten, både frivillig og beordret tjeneste:

  • den offentlige helse- og omsorgstjeneste og sosialtjeneste og kommunens folkehelsearbeid 
  • private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen 

For ansatte i private virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester, men som ikke har en formell tilknytning til det offentlige, er det kun beordret tjeneste som gir unntak fra inntektsavkortingen. Her gir ikke frivillig tjeneste unntak.
 
Ta kontakt med din egen tjenestepensjonsordning for mer informasjon om hva du må gjøre. 

Medlemmer av SPK mellom 62 og 64 år trenger ikke å melde til NAV om  arbeid i forbindelse med koronaviruset. I etteroppgjøret for inntektsåret 2020 dokumenterer du hvilken inntekt som stammer fra arbeid i forbindelse med koronaviruset. Etteroppgjøret gjøres høsten 2021. Arbeidsgiveren din kan hjelpe deg med dokumentasjonen.

Jeg har foreldrepermisjon  

Hvis arbeidsplassen din er påvirket av koronasituasjonen, har det ikke betydning for foreldrepengene dine så lenge du har fullt uttak. 

Har du utsatt foreldrepengene i en periode fordi du er i fulltidsarbeid igjen, får du beholde utsettelsen hvis den startet før du ble satt i karantene, ble syk eller permittert. Hvis du kan ta deg av barnet nå, kan du i stedet velge å søke om å ta ut foreldrepenger.  

På Facebooksiden vår NAV Foreldrepenger kan du lese og stille spørsmål om foreldre- og svangerskapspenger og koronaviruset.

Se flere spørsmål og svar om foreldrepenger og koronaviruset.

Jeg er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Det pågår avklaringer av situasjonen for selvstendig næringsdrivende. Følg med på spørsmål og svar, denne informasjonen vil endre seg etter hvert som vi vet hvordan NAV kan innføre det som blir vedtatt.

Jeg jobber i hjemmekontor

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å begrense koronasmitte. Er du oppfordret eller pålagt av arbeidsgiveren din å jobbe hjemme på grunn av koronasituasjonen, er du yrkesskadedekket. 

Merk at det bare er skader som skjer mens du faktisk utfører arbeid for arbeidsgiveren din, som vil kunne godkjennes som yrkesskade. Andre gjøremål, som for eksempel fritidsaktiviteter, vil ikke kunne godkjennes som yrkesskade selv om hendelsen skjer i arbeidstiden.

Fant du ikke det som gjelder deg?

Se om du finner svar i denne artikkelen om endringer på grunn av koronaviruset: Andre tjenester eller ytelser fra NAV