Regelendringer og satser fra 1. januar 2021

Her finner du en oversikt over regelendringer og satser fra 1. januar 2021. 

Stortinget har vedtatt lovendringer for arbeidsavklaringspenger (AAP), stønad til enslig mor eller far, uføretrygd, ytelser til gjenlevende, alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor.  

Endringene gjelder for søknader som er sendt inn til NAV fra og med 1. januar 2021.  

Endringene gjelder ikke for søknader om arbeidsavklaringspenger (AAP), stønad til enslig mor eller far, uføretrygd, ytelser til gjenlevende, alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor, som er sendt inn til før NAV 1. januar 2021. Hvis du mottar en slik ytelse ved utgangen av 2020 skal endringene heller ikke gjelde for denne ytelsen.

Kvalifiseringsperioden:

Kvalifiseringsperioden som kreves for å ha rett til en ytelse fra folketrygden økes fra tre til fem år. Kvalifiseringsperiode er den tiden du har opparbeidet deg rettigheter til en ytelse fra folketrygden.

For flyktninger gjelder disse endringene: 

  • Særrettigheter for å ha rett til en ytelse og gunstige beregningsregler for flyktninger oppheves.  
  • For AFP i offentlig sektor gjelder lovendringen kun opphevingen av reglene om gunstigere beregning for flyktninger.  
  • Det innføres supplerende stønad til uføre flyktninger.  

Brexit vil kunne innebære endringer på trygdeområdet

Det er inngått en separasjonsavtale mellom Storbritannia og EFTA-landene som medfører at en del borgere som allerede har benyttet seg av den frie bevegeligheten mellom Storbritannia og Norge kan få videreført opparbeidede trygderettigheter. En tilsvarende avtale er inngått mellom EU-landene og Storbritannia.

Det er også inngått en midlertidig trygdeavtale med Storbritannia fra 1. januar 2021. Denne sikrer blant annet at nordmenn som reiser til Storbritannia etter nyttår, ikke mister pensjonsrettigheter de tjener opp der. Avtalen innebærer også at norske borgere sikres tilgang til akutt helsehjelp ved midlertidig opphold i Storbritannia. På sikt har Norge som mål å få på plass en ny og moderne avtale.

Gravferdsstønad 

Fra 1. januar 2021 endres satsen for full behovsprøvd gravferdsstønad fra dagens 24 734 kroner til 25 377 kroner. Egenandelen for stønad til båretransport er 10 prosent av denne satsen, og vil derfor øke fra 2 473 kroner til 2 538 kroner. 

Supplerende stønad til personer over 67 med kort botid i Norge

Fra 1. januar 2021 følger satsene for supplerende stønad til personer med kort botid satsene for garantipensjon for ny alderspensjon fra folketrygden.  

Satsene endres til: 

Satser (høy sats garantipensjon) for enslige stønadsmottakere og for stønadsmottakere med ektefelle under 67 år: 

192 125 kroner  

Satser (ordinær sats garantipensjon) for hver av ektefellene hvis begge er over 67 år og for stønadsmottakere som deler bosted med voksne barn eller andre voksne (ikke ekteskapsliknende):

177 729 kroner 

Før 1. januar 2021 fulgte satsene for supplerende stønad satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjon etter gamle regler. 

Barnebidrag

Rettsgebyret endres fra 1 172 kroner til 1 199 kroner med virkning fra 1. januar 2021. Endringen innebærer at gebyret partene må betale når NAV fastsetter eller endrer et underholdsbidrag økes tilsvarende fra samme dato.

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Satsen for engangsstønad endres 1. januar 2021 fra 84 720 kroner til 90 300 kroner. Endringen vil få virkning for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2021 eller senere.

Farskap

En lovendring legger til rette for at farskap kan erklæres digitalt er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2021. NAV og skatteetaten samarbeider om en digital løsning som forventes å være klar i løpet av sommeren 2021.  

Tiltakspenger

Nye satser fra 1. januar 2021:

  • Lav sats 297 kroner per dag
  • Høy sats 411 kroner per dag
  • Barnetillegg: 49 kroner per dag                  

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende som er i arbeid

Fra 1. januar 2021 er det endringer i maksimalsatsene for stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende som er i arbeid:

  • For første barn: 50 340 kroner per år
  • For to barn: 65 688 kroner per år
  • For tre eller flere barn: 74 436 kroner per år

Tilleggsstønader

Fra 1. januar 2021 er det endringer i satser for tilleggsstønader etter tilleggsstønadsforskriften. Satsene blir oppjustert som beskrevet nedenfor. Stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning):

Stønad til bøker og undervisningsmateriell, høyskole/universitet/fagskole 790 kroner per måned
Stønad til bøker og undervisningsmateriell, videregående skole 395 kroner per måned
Stønad til boutgifter 4 340 kroner makssats per måned
Stønad til hjemreise   2,52 kroner per km
Stønad til flytting  2,52 kroner per km
Stønad til reise for å fremme geografisk mobilitet  2,52 kroner per km

Dagpenger

Fra 1. januar 2021 økes lengden på sanksjon som gis til de som selv er skyld i at de er arbeidsledige eller som takker nei til arbeid eller tiltak, fra 12 til 18 uker. Endringen gjøres gjeldende når forholdet som gir sanksjon skjer etter 1. januar 2021. I tillegg er det gjort en lovendring som gjelder bestemmelsene om samordning mellom dagpenger og andre ytelser. Endringene vil ikke medføre at praksis endres, da de er gitt for å gjøre bestemmelsene mer i tråd med dagens praksis.