Andre tjenester eller ytelser i NAV

Her kan du sjekke om det er noen endringer i forbindelse med koronaviruset.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) 

Se mer informasjon om AAP.  

Enslig mor eller far 

Når du får overgangsstønad, har du i utgangspunktet aktivitetsplikt etter at barnet har fylt 1 år. NAV vil ikke stoppe eller redusere utbetalingene hvis du ikke kan være i aktivitet eller følge opp aktiviteter som er avtalt som følge av generelle eller individuelle restriksjoner på grunn av pandemien. Dette gjelder også dersom du på grunn av særlige smittevernhensyn ikke kan ha barnet i barnehage, skole eller annen tilsynsordning. Smittevernhensynet kan gjelde barnet, familiemedlemmer som barnet bor sammen med eller den som har tilsyn med barnet, for eksempel dersom barnet har dagmamma. Du må levere bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage, skole eller annen tilsynsordning.

Dersom du kan gjennomføre aktiviteten, stilles det fortsatt krav til aktivitet. Dette gjelder også dersom aktiviteten din kan gjennomføres i hjemmet. Mottar du overgangsstønad fordi du er arbeidssøker må du fortsette å sende meldekort på vanlig måte. Kan du ikke være i avtalt aktivitet, må du melde fra om dette via Skriv til oss > Foreldre, barn og familie. 

Forlengelse av overgangsstønaden som følge av koronasituasjonen

Det er besluttet at regelen for forlengelse av periodene med overgangsstønad i påvente av arbeid skal tolkes romslig i en midlertidig periode. Hvis du ikke lenger har rett til overgangsstønad etter de vanlige reglene om stønadsperiodenes varighet, kan du derfor ha rett til overgangsstønad i inntil 6 måneder hvis du er registrert som arbeidssøker hos NAV. Les mer om hvor lenge du vanligvis kan få overgangsstønad.

Forlengelsen kan gis når hovedperioden på inntil tre år utløper, eventuelt når barnet får rett til barnehageplass dersom du har fått et nytt barn. Forlengelsen kan også gis når perioden med utvidet stønadstid på grunn av utdanning utløper. Den romslige fortolkningen om forlengelse av overgangsstønaden i inntil 6 måneder gjelder for vedtak som utløper fra og med 31. mars til og med 31. oktober 2020. 

Du kan ha rett til forlengelse av overgangsstønaden, selv om du allerede er arbeidssøker, er i arbeid eller utdanning, og hvis du allerede har mottatt overgangsstønad som arbeidssøker. Du kan også ha rett til forlengelsen hvis du er fritatt aktivitetskravet på grunn av sykdom. Stønaden reduseres på vanlig måte hvis du har inntekt.

For at NAV skal kunne vurdere om du har rett til forlengelse av overgangsstønaden i inntil 6 måneder, må du registrere deg som arbeidssøker og sende inn skjema NAV 15-08.02 «Søknad om forlengelse av overgangsstønaden på grunn av koronasituasjonen». Du skal ikke bruke dette skjemaet hvis du kan ha rett til overgangsstønad etter de vanlige reglene.  

Du må sende meldekort og følge opp eventuelle avtaler med NAV i perioden. Du må oppfylle vilkårene for enslig mor eller far, og du må som vanlig melde fra til NAV om endringer som kan ha betydning for retten til stønad. 

Barnebidrag 

Får du lavere inntekt fordi du er permittert eller arbeidsledig, kan barnebidraget bli påvirket av dette. Det samme gjelder hvis det blir endring i samvær eller i utgifter til barnetilsyn.

Er bidraget fastsatt av NAV, må du søke om endring for at vi skal vurdere saken på nytt. Endringen må utgjøre minst 12% for at bidraget skal fastsettes på nytt. Se hvordan du søker om å endre barnebidraget

Har dere privat avtale, trenger dere ikke å søke om endring.

Er du bidragsmottaker og får lavere inntekt, kan du ha rett på høyere bidragsforskudd. Da må du søke for å få det vurdert. Les om bidragsforskudd og hvordan du søker.

Pleiepenger for sykt barn 

Får du graderte pleiepenger for et sykt barn, kan du ha rett på fulle pleiepenger når skolen eller barnehagen stenger og barnet ikke lengre har et forsvarlig omsorgstilbud. For å få saken din vurdert, må du melde fra via Skriv til oss > Foreldre, barn og familie.

Du trenger ikke sende ny legeerklæring med mindre det oppstår et behov for at begge foreldrene er til stede for barnet.

Se informasjon om sykdom i familien.

Kontantstøtte 

Du kan ikke få kontantstøtte hvis barnehagen holder stengt på grunn av koronaviruset. Selv om barnehagene nå er midlertidig stengt, har ikke barna mistet barnehageplassen sin. 

Kontantstøtte gis bare hvis barnet ikke er tildelt plass, eller hvis det er tildelt deltidsplass i en barnehage som det betales offentlig driftstilskudd for. Den avtalte oppholdstiden skal fortsatt legges til grunn når NAV beregner kontantstøtten.

Pensjonert helsepersonell som blir bedt om å jobbe ekstra under pandemien

Det er innført tidsbegrensede unntaksregler som gjør at en del ansatte i helsetjenesten kan jobbe ekstra i forbindelse med utbruddet av koronaviruset uten å få pensjonen redusert. 

Særalderspensjon

Har du særalderspensjon (tjenestepensjon) og går tilbake i jobb, risikerer du i utgangspunktet trekk i pensjonen din på grunn av høyere inntekt. Regjeringen har lagt til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet ved at særalderspensjon ikke avkortes. Undersøk med din pensjonsordning hva som gjelder for deg.

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden blir ikke redusert om du har ekstra inntekt. Hvis du kombinerer jobb og pensjon og er blitt permittert, opphører retten til dagpenger under permittering når du blir 67 år. Mottar du alderspensjon og er under 67 år, kan du søke dagpenger selv om du mottar alderspensjon. Les mer om alderspensjon.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP i privat sektor

Det er ingen endringer i regelverket for AFP i privat sektor, det betyr at du fritt kan kombinere arbeidsinntekt med AFP.  Les mer om AFP i privat sektor. Se også Fellesordningen for AFP, hvor du finner informasjon om hva permittering har å si for retten til AFP.

AFP i offentlig sektor

AFP fra tjenestepensjonsordning i offentlig sektor skal i utgangspunktet reduseres hvis du jobber og tjener mer enn 15 000 kroner ved siden av. Det er innført midlertidige unntaksregler som gjør at pensjonen likevel ikke skal reduseres for inntekt som stammer fra beordret tjeneste etter helseberedskapsloven i forbindelse med koronakrisen. Dette gjelder også ved frivillig tjeneste, når dette er på grunn av ekstraordinært personalbehov i forbindelse med utbruddet av covid-19. Unntaksregelen gjelder arbeid i en del virksomheter i helsetjenesten:

  • den offentlige helse- og omsorgstjeneste og sosialtjeneste og kommunens folkehelsearbeid 
  • private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen
  • private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester

Endringen gjelder fra 17. mars og er forlenget fram til 1. januar 2022.  

Sykepenger til AFP-pensjonister 

AFP-pensjonister med ugradert pensjon har normalt ikke rett til sykepenger. Nå er det gjort unntak for deg som har full AFP og som jobber som helsepersonell i forbindelse med pandemien. 

Unntaket gjelder fram til 1. juli 2021. I listen ovenfor ser du hvilke virksomheter i helsetjenesten som er omfattet. 

De vanlige reglene for sykepenger gjelder:

  • Er du mellom 67 og 70 år, har du bare rett til 60 dager med sykepenger.
  • Du har ikke rett til sykepenger etter at du er fylt 70 år.

Dokumentasjon og etteroppgjør

For deg som har AFP fra Statens pensjonskasse  

Du har ikke fylt 65 år: 

NAV behandler løpende pensjon for deg som er mellom 62 og 65 år. Du trenger ikke å melde fra til NAV om arbeid i forbindelse med pandemien. I stedet dokumenterer du hvilken inntekt som stammer fra dette arbeidet i etteroppgjøret for inntektsåret 2020 som skjer høsten 2021.

Du bør likevel skaffe dokumentasjon fra arbeidsgiveren din på inntekten fra beordret eller frivillig ekstraordinært arbeid allerede i forbindelse med at du avslutter dette arbeidet. Hvis du fyller 65 år i løpet av 2020, er det SPK som vil foreta etteroppgjøret for inntektsåret 2020. 

Du har fylt 65 år:

SPK behandler endringer i løpende pensjon og etteroppgjør for de som er fylt 65 år. Kontakt Statens pensjonskasse for mer informasjon om hva dette betyr for deg.

For deg som har AFP fra andre offentlige pensjonsordninger enn Statens pensjonskasse

Kontakt tjenestepensjonsordningen din for mer informasjon om hva dette betyr for deg.

Gjenlevende ektefelle 

Du kan få fritak fra aktivitetsplikten hvis du mangler tilsyn til barna på grunn av stengte barnehager eller skoler. Hvis dette gjelder deg og du har spørsmål om aktivitetsplikten din, kan du bruke Skriv til oss > Pensjonist. 

Enkelte pensjonistgrupper får ikke avkorting i pensjonen hvis de jobber ekstra. Det er foreløpig ikke avklart om dette gjelder for gjenlevende ektefelle. Hvis du jobber mer, må du melde fra til NAV.

Mister du jobben, eller skal jobbe mindre, må du også melde fra til oss om endring i inntekt. Samtidig må du sjekke om du kan ha rett til dagpenger. 

Du kan melde fra om endring i inntekten via Skriv til oss

Supplerende stønad 

På grunn av pandemien og smittevernstiltakene skal du ikke møte opp på NAV-kontoret. Dette gjelder også hvis du skal søke om supplerende stønad for første gang. 

Til deg som allerede får supplerende stønad – kontrollerklæring

Dersom kontrollsamtalen din blir avlyst på grunn av pandemien, vil du motta en kontrollerklæring sammen med et brev. Denne må du fylle ut og sende til NAV. I brevet står det at kontrollsamtalen er avlyst, og at du skal fylle ut den vedlagte kontrollerklæringen. I dette brevet står det også hvordan du skal sende kontrollerklæringen til NAV. Dersom du ikke sender inn kontrollerklæringen, stanser utbetalingen av supplerende stønad.

Er du i utlandet og tiltak på grunn av koronaviruset hindrer deg i å returnere til Norge som planlagt, må du melde fra om dette. Pengene kan utbetales som vanlig.

Skjer det noe som vil få betydning for retten din til supplerende stønad, må du melde fra om dette. Du kan bruke Skriv til oss. Har du ikke mulighet til det, kan du sende et brev eller ringe 55 55 33 34.  

Til deg som søker om en ny stønadsperiode 

Du sender papirsøknad om supplerende stønad til NAV, du skal ikke møte opp på NAV-kontoret. Du vil få et brev om hva du skal gjøre. Du trenger ikke kontakte NAV om dette, vent på brevet

Til deg som søker om supplerende stønad for første gang

Du sender papirsøknad om supplerende stønad til NAV, du skal ikke møte opp på NAV-kontoret.

Supplerende stønad til personer over 67 år.

Supplerende stønad til ufør flyktning.