Forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige

Du kan søke om forskudd mens du venter på svar på dagpengesøknaden din. Forskuddet skal betales tilbake enten gjennom trekk i ytelser du får fra NAV eller ved faktura.

Hva er et forskudd på dagpenger?

Forskudd på dagpenger er en ordning som skal sikre deg som arbeidsledig eller permittert inntekt mens du venter på svar på søknaden din om dagpenger. Denne ordningen skal være en midlertidig hjelp når saksbehandlingstiden på dagpenger er uvanlig lang som følge av covid-19-pandemien. Mer om forskudd på dagpenger finner du i forskriften.

Din søknad om forskudd på dagpenger kan behandles i en automatisk løsning. Hvis du ikke fyller vilkårene for å få forskudd på dagpenger, vil du få et automatisk avslag. Der hvor det er usikkert om du fyller vilkårene for å få innvilget forskudd på dagpenger, vil det gjøres en manuell kontroll av om du oppfyller vilkårene. Vilkårene for å få forskudd på dagpenger fremgår under «Hvem kan søke om forskudd». 

Når du starter en søknad om forskudd på dagpenger vil vi benytte ditt fødselsnummer for å hente opplysninger om deg som vist under «Hvordan behandles mine personopplysninger». 

Hvem kan søke om forskudd?

For å få forskudd må du

 • ha søkt om dagpenger
 • ha ventet i minst fire uker siden du søkte om dagpenger og har enda ikke fått svar
 • ikke ha fått svar på søknaden om dagpenger
 • være over 18 år og under 67 år
 • fylle hovedvilkårene for dagpenger 
 • ha elektronisk ID (BankID, Buypass eller Commfides)

Er det krav om minsteinntekt for å få forskudd på dagpenger?

Ett av hovedvilkårene for dagpenger er at man må oppfylle krav om minsteinntekt. Dette gjelder også ved søknad om forskudd. Les mer om krav til minsteinntekt på nav.no.

Vi henter opplysninger om inntekten din fra Skatteetaten (a-ordningen). Hvis lønnen som arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten ikke er riktig, må du ta kontakt med arbeidsgiveren for å få rettet opp dette. 

Hvordan søker jeg om forskudd?

Du søker om forskudd i et eget søknadsskjema på nav.no

Hvor lang tid tar før jeg får svar på søknaden min om forskudd? 

Hvis det er klart at søknaden blir avslått, vil avslaget vises med en gang i det steget det ble avslått og du vil ikke få mulighet til å gå videre til neste steg i søknadsdialogen. Dersom din søknad skal gjennom en manuell kontroll, vil du få svar innen 5 virkedager enten på Ditt NAV eller gjennom utbetaling av forskudd.

Hvor mye kan jeg få i forskudd?

Forskuddet skal tilsvare 60 prosent av dagpengegrunnlaget. Vi holder tilbake 25 prosent av beløpet til forskuddstrekk for skatt. Beregning og trekk av skatt foretas i dagpengeutbetalingene. 

Forskudd gis for fem dager per uke, og utbetales for én måned om gangen. Dagsatsen er den årlige ytelsen delt på 260 virkedager. 

Ved delvis arbeidsledighet eller permittering reduseres forskuddet i tråd med oppgitt ledighets- eller permitteringsgrad.

Når du søker forskudd skal du krysse av for om du har mistet alt arbeidet ditt eller om du har fått delvis redusert arbeidstid. Dersom du har fått delvis redusert arbeidstid, skal du opplyse om hvilken prosent av arbeidstiden din du har mistet. Hvis du for eksempel har gått fra en arbeidsuke på 5 dager og nå jobber kun 2 dager, da er arbeidsuken din redusert med 60 prosent. Denne informasjonen trenger vi for å kunne beregne hvor mye du kan få i forskudd. 

Dersom du har fått arbeidstiden redusert med mindre enn 40 prosent vil du antagelig ikke ha rett på dagpenger. I disse tilfellene vil du få en advarsel i søknadsdialogen.
 

Kan jeg søke om flere forskudd?

Du kan få forskudd på dagpenger så lenge saksbehandlingstiden på dagpenger er uvanlig lang, og du ikke har fått svar på søknaden din. Når du har fått svar på søknaden om dagpenger kan du ikke lenger søke om forskudd.

Forskudd utbetales for én måned av gangen. Du må derfor søke på nytt hver måned du trenger et forskudd. Du kan søke på nytt tidligst én måned etter siste søknad.  

Hvor raskt utbetales forskuddet?  

Hvis du får godkjent søknaden din om forskudd utbetaler NAV normalt sett i løpet av 5 virkedager direkte til din bankkonto. Du kan sjekke hvilket kontonummer det utbetales til på Ditt NAV.  

Hvordan betaler jeg tilbake forskuddet?

Når søknaden om dagpenger er ferdig behandlet skal forskuddet betales tilbake i sin helhet. Det skjer enten som et trekk av dagpenger eller andre trygdeytelser, eller ved en faktura dersom du ikke har ytelser fra NAV. Les mer om tilbakebetaling av forskudd. 

Skal forskuddet rapporteres til Skatteetaten?

Nei, forskuddet på dagpenger skal betales tilbake til NAV og rapporteres ikke til Skatteetaten. Du vil ikke se forskudd på dagpenger i årsoppgaven fra NAV eller på din skattemelding for 2020. For å se hvor mye du har fått utbetalt i forskudd, kan du se i dine utbetalinger på Ditt NAV.

Kan frilansere og lærlinger søke om forskudd? 

Du kan søke om forskudd som frilanser, hvis du har valgt å søke om dagpenger i stedet for den nye midlertidige kompensasjonsordningen.

Lærlinger kan søke om forskudd på dagpenger. Dette følger av en kompensasjonsordningen for lærlinger i forbindelse med koronakrisen.

Hvordan behandles mine personopplysninger?

 • For å behandle søknaden din om forskudd henter vi inn følgende opplysninger automatisk:
  • Status i din dagpengesøknad hentes fra våre systemer 
  • Din inntekt hentes fra Skatteetaten (a-ordningen) for å regne ut dagsatsen din.
 • Dersom søknaden din om forskudd på dagpenger innvilges, vil vi behandle personopplysninger om deg i forbindelse med at det opprettes en tilbakebetalingssak.  
 • NAV vil kunne gjennomføre kontroll av utbetalt forskudd. Du må være forberedt på å kunne dokumentere opplysningene du oppgir dersom du blir spurt om dette senere.
 • Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i NAVs personvernerklæring og i NAV-loven §4a.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt ved å skrive til oss.