Tettere samarbeid i helsetjenesten kan gi færre på helseytelser fra NAV

En ny undersøkelse fra NAV viser at tettere samhandling mellom fastlegesentre, psykolog og psykiater ved behandling av psykiske lidelser kan gi positive resultater.

Undersøkelsen foregikk ved at en samhandlingsmodell ble prøvd ut i ett år ved tre legesenter i ulike bydeler i Groruddalen i Oslo, mens tre legesentre i de samme bydelene fungerte som kontrollgruppe. Modellen innebar at psykolog og psykiater arbeidet deltid ved legesentrene, og et tettere samarbeid mellom legesentrene og tjenester i bydelen.

Hensikten med undersøkelsen har blant annet vært å undersøke om tettere samhandling mellom helsetjenestene kan påvirke antallet dager med sykefravær og arbeidsavklaringspenger (AAP).

Flere sykedager, færre dager med AAP

Ved å sammenligne legesentrene som prøvde samhandlingsmodellen med legesentrene i kontrollgruppen, finner analysen at færre blir sykmeldt, men at antall sykedager økte med nesten 4 prosent. Dette skyldes økt varighet på sykefraværet og redusert bruk av gradert sykmelding.

Modellen førte også til en nedgang på 8 prosent i antall dager med arbeidsavklaringspenger. Analysene viste at færre starter med arbeidsavklaringspenger og flere slutter.

Regner man dette om til totale dager på enten sykepenger eller AAP, viser resultatene en reduksjon på 2 dager i gjennomsnitt for alle som har oppsøkt kontorene der modellen ble prøvd ut.

– Selv om sykefraværet øker, kan det tenkes at man ved tidligere og mer målrettet inngripen vil forhindre at psykiske helseplager utvikler seg til mer alvorlige og langvarige lidelser og at man dermed unngår overgang til arbeidsavklaringspenger og eventuelt uføretrygd. Nedgangen i bruken av arbeidsavklaringspenger er derfor i tråd med målsettingen for forsøket. All forskning tyder på at jo lenger man går syk, jo vanskeligere blir det å komme tilbake, sier forsker Inger Cathrine Kann i NAV.

Ny type undersøkelse

Undersøkelsen kobler data fra forsøket i helsetjenesten mot data fra NAV.
– Det er ikke ofte denne type undersøkelser blir gjort, men slike koblinger kan være nyttige når det kommer til å undersøke om endringer i helsetjenesten kan påvirke bruken av helserelaterte ytelser fra NAV, sier Kann.

Finansiering kan være en utfordring

De som deltok i forsøket, ønsket selv å fortsette med modellen, men det er utfordringer knyttet til å dekke kostnadene ved denne formen for samhandling.

– Funnene indikerer at tettere samhandling kan forbedre helsetilbudet, men å oppskalere dette forsøket krever at regelverk, finansieringsordninger og avlønningssystemer tilrettelegger for det, sier Kann.

Fakta

Samhandlingsmodellen

  • Samhandlingsmodellen i denne undersøkelsen er basert på den kanadiske modellen «Hamilton Family Health Teams».
  • Modellen går ut på at pasienter skal få et bedre samlet helsetilbud; tidligere identifisering av psykiske helseplager, raskere helsehjelp, mer effektiv dialog mellom helsetjenestene og økt bistand i primærhelsetjenesten - uten å måtte henvises videre til spesialisthelsetjenesten. 
  • Målet er at identifisering av psykiske helseplager hos flere pasienter og tidligere inngripen kan føre til en mer tilpasset behandling, som kan bidra til å begrense langvarige sykefravær og frafall fra arbeidslivet.