Stenger arbeidsgiveres tilgang til CV-er på arbeidsplassen.no

NAV har avdekket et personvernbrudd i CV- og stillingsbasen på arbeidsplassen.no og stenger umiddelbart arbeidsgiveres tilgang til å se CV-ene til arbeidssøkere som får oppfølging fra NAV.

Arbeidsplassen.no er Norges største CV- og stillingsdatabase. Denne NAV-tjenesten kobler jobbsøkere med arbeidsgivere og er et viktig virkemiddel for at flest mulig kommer seg ut i jobb. 

– Folk skal føle seg trygge på at vi behandler personopplysninger i tråd med lovgivningen. Vi er lei oss for at vi i dette tilfellet har brutt denne tilliten. Vi er i gang med å varsle direkte til alle som er berørte, og har meldt avviket til Datatilsynet. NAV jobber nå med å få oversikt over saken og vurdere alternativer for å tilpasse CV- og stillingsbasen til gjeldende lovverk, slik at vi effektivt kan hjelpe folk ut i jobb og arbeidsgivere til å finne kandidater, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I den innloggede delen av arbeidsplassen.no har arbeidsgivere kunnet se CV-er ved å søke på yrker, kompetanse og geografi (se faktaboks). Hensikten har både vært å gjøre det enklere for arbeidsgivere å finne arbeidskraft og at det skal være lettere for arbeidssøkere å få jobb. 

NAV har stilt krav om at arbeidssøkere som får oppfølging skal registrere CV på arbeidsplassen.no, som automatisk har blitt gjort tilgjengelig for arbeidsgivere. NAV har gjort en ny vurdering som konkluderer med at vi ikke har lovhjemmel til å gi arbeidsgivere denne tilgangen automatisk, og vi stenger derfor tilgangen umiddelbart. 

Arbeidsgivere som trenger bistand til rekruttering, kan ta kontakt med NAV. NAV kan fortsatt, etter avtale med arbeidssøkeren, dele CV-en deres med aktuelle arbeidsgivere. NAV vil fremdeles ha tilgang til CV-er for å bistå arbeidssøkere med å få jobb. Arbeidssøkere som er berørt, trenger ikke å foreta seg noe. 

Endringen gjelder for CV-ene til i underkant av 200 000 arbeidssøkere som er under oppfølging av NAV. CV-er til personer som ikke er under oppfølging fra NAV og som har valgt å dele CV-en sin i databasen, vil derimot fortsatt være synlig for arbeidsgivere. Dette gjelder om lag 30 000 personer.

Stillingsbasen på arbeidsplassen.no berøres ikke av endringene, og NAV oppfordrer både arbeidsgivere til å lyse ut stillinger og arbeidssøkere til å søke etter stillinger i denne portalen.

De som er berørte av personvernbruddet er personer som har vært registrert hos NAV som arbeidssøkere etter lanseringen av arbeidsplassen.no i februar 2019. Dette utgjør totalt om lag 400 000 personer, som inkluderer dagens i underkant av 200 000 arbeidssøkere under oppfølging. 

Se også brudd på personvernet har medført at NAV har stengt størstedelen av CV-basen

Fakta

CV-basen på arbeidsplassen.no

  • Alle personer som er under oppfølging fra NAV blir bedt om å registrere CV på arbeidsplassen.no. Dette er et krav fra NAV. Det gir veiledere nødvendig informasjon om arbeidssøkeres kompetanse og erfaringer, slik at de kan bistå folk med å komme i jobb. 
  • NAV har også stilt krav om at CV skal synliggjøres for arbeidsgivere, for å gjøre det enklere for bedrifter og bemanningsbyråer å finne relevante jobbkandidater. Det er dette kravet NAV ikke har lov til å stille. Derfor stenges nå tilgangen til CV-ene til jobbsøkere med oppfølging fra NAV.
  • Det er ikke tillatt å bruke innholdet på arbeidsplassen.no til noe annet enn rekruttering. Brudd på dette tas svært alvorlig og kan medføre at virksomheten fratas tilgang til tjenesten.
  • Det er ikke mulig å søke på navn, kontaktinformasjon eller fødselsnummer i CV-basen.