– Det bidrar kraftig til verdiskapingen at eldre jobber stadig lenger, sier seksjonssjef i NAV Ole Christian Lien. Det er tidligere anslått at oppnåelsen av IA-målet gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 35–40 milliarder kroner årlig.

I den nye IA-avtalen for perioden 2019–2022 er det ikke lenger et eksplisitt mål om økning i seniorenes yrkesaktivitet, men et mål om å redusere frafallet fra arbeidslivet som følge av sykdom eller tidligpensjonering.

– Flere forhold taler for at sysselsettingen blant seniorer vil fortsette å øke, sier Lien.

– Aldringen av befolkningen vil trolig gi mangel på arbeidskraft på sikt og gjøre eldre arbeidstakere mer attraktive. Økt levealder, bedre helse og høyere utdanningsnivå trekker i samme retning, sier han.

I tillegg venter vi at reformen av offentlig tjenestepensjon vil gjøre det mer lønnsomt for offentlig ansatte å fortsette i arbeid, særlig etter omleggingen av AFP-ordningen i 2025.

Samtidig vet vi at det vil bli store omstillinger i arbeidslivet framover, som i større grad enn i dag vil kreve kompetansepåfyll og videreutdanning gjennom hele yrkeskarrieren.

– For å fortsette den positive trenden, må den nødvendige kompetansehevingen i arbeidslivet også komme eldre arbeidstakere til del, legger Lien til.