Regulering av grunnbeløpet og ytelser fra 1. mai 2021

Trygdeoppgjøret er nå gjennomført. Det nye grunnbeløpet fra 1. mai 2021 er fastsatt til 106 399 kroner. Grunnbeløpet blir formelt vedtatt 21. mai 2021.

Grunnbeløpet øker fra 101 351 til 106 399 kroner. Dette er en økning på 5 048 kroner eller 4,98 prosent.

Regulering av ytelser

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 4,98 prosent. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 4,98 prosent. Det tilsvarer en årlig økning på 3,83 prosent.

Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en økning i pensjonen på 4,99 prosent fra 1. mai, mens årlig økning er 3,58 prosent. Offentlig AFP blir regulert på samme måte.

Les mer om reguleringen og økning i pensjon til enslige minstepensjonister på regjeringen.no. 

Etterbetaling for mai

Endringen i grunnbeløpet gjør at flere av NAVs ytelser øker fra 1. mai. Etterbetaling for mai vil i hovedsak foregå i løpet av juni måned. Oversikten under viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt.

Vi beklager at det på utbetalingsinformasjonen i juni er oppgitt feil etterbetalingsmåned for blant annet pensjoner og uføretrygd.

Ytelse Økningen gjelder Økning fra 1. mai blir utbetalt
Alderspensjon alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni
Arbeidsavklaringspenger alle egen utbetaling fra slutten av mai
Avtalefestet pensjon alle sammen med månedsutbetaling 20. juni
Dagpenger
  • dagpenger som er innvilget 1. mai eller senere
  • dagpenger med vernepliktgrunnlag 
egen utbetaling fra slutten av mai
Gjenlevendepensjon, Barnepensjon og Tidligere familiepleier alle sammen med månedsutbetaling i 20. juni
Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, og svangerskapspenger dersom retten til foreldrepengene/svangerskapspengene oppstod 1. mai eller senere, og gjelder kun de som har beregningsgrunnlaget lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp samt selvstendig næringsdrivende. fortløpende fra slutten av mai
Krigspensjon og Gammel yrkesskade alle fra juni
Kvalifiseringsstønad alle normalt juni eller juli
Overgangsstønad til enslig mor og far alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni
Stønad ved barns og andre pårørendes sykdom (omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger) dersom stønaden er igangsatt 1. mai eller senere, gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp. fra juni
Supplerende stønad alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni
Sykepenger dersom arbeidsuførheten oppstod 1. mai eller senere, gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp. fra juni
Uføretrygd alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni
Yrkesskade alle sammen med månedsutbetalingen 20. juni