Regulering av grunnbeløpet og ytelser fra 1. mai 2020

Trygdeoppgjøret, som ble utsatt som følge av Koronaepidemien, er nå gjennomført. Det nye grunnbeløpet fra 1. mai 2020 er fastsatt til 101 351 kroner.

Grunnbeløpet øker fra 99 858 kroner til 101 351. Dette er en økning på 1 493 kroner eller 1,50 prosent.

Regulering av ytelser

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 1,50 prosent. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 1,50 prosent. Det tilsvarer en årlig økning på 2,01 prosent.

Alderspensjon under utbetaling og AFP blir hvert år regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent. Dette tilsvarer en økning i pensjonen fra 1. mai på 0,74 prosent, og en årlig økning på 1,26 prosent.

G-reguleringen gjelder ikke for kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

I Regjeringens nyhetsmelding om regulering av grunnbeløpetog pensjoner  kan du lese om minste pensjonsnivå og miste årlig ytelse for uføretrygdede. 

Etterbetaling fra og med mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling fra mai vil i hovedsak foregå i løpet av oktober måned. Oversikten nedenfor viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt.

Ytelse Økningen gjelder Økning fra 1. mai blir utbetalt
Alderspensjon alle sammen med månedsutbetalingen 20. oktober
Arbeidsavklaringspenger alle egen utbetaling fra slutten av september
Avtalefestet pensjon alle sammen med månedsutbetaling 20. oktober
Dagpenger
  • dagpenger som er innvilget 1. mai eller senere
  • dagpenger med vernepliktgrunnlag
egen utbetaling i fra slutten av september
Gjenlevendepensjon, Barnepensjon og Tidligere familiepleier alle sammen med månedsutbetaling i 20. oktober
Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, , og svangerskapspenger dersom retten til foreldrepengene/svangerskapspengene oppstod 1. mai eller senere, og gjelder kun de som har beregningsgrunnlaget lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp samt selvstendig næringsdrivende. fortløpende fra midten av september
Krigspensjon og Gammel yrkesskade alle fra oktober
Kvalifiseringsstønad alle normalt oktober eller november
Overgangsstønad til enslig mor og far alle sammen med månedsutbetalingen 20. oktober
Stønad ved barns og andre pårørendes sykdom (omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger) dersom stønaden er igangsatt 1. mai eller senere, gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp. fra oktober
Supplerende stønad alle sammen med månedsutbetalingen 20. oktober
Sykepenger
  • den som ble sykmeldt 1. mai eller senere og har minst 6G i sykepenger  
  • selvstendig næringsdrivende
  • vernepliktige
fra oktober
Uføretrygd alle sammen med månedsutbetalingen 20. oktober
Yrkesskade alle sammen med månedsutbetalingen 20. oktober
Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet  alle Ordningen G-reguleres ikke, beregnes på sats for 6 G fra mars 2020. Ingen etterbetaling.