Rapport om tilbudet NAV gir på telefon om sosiale tjenester

  1. Det iverksettes tiltak som sørger for at telefoniløsningen i NAV og oppgaveløsningen både i NAV Kontaktsenter og i NAV-kontoret ivaretar bistandsbehovet for brukere av sosiale tjenester.
  2. Det iverksettes tiltak som sikrer at den skriftlige kommunikasjonen mellom NAV Kontaktsenter og NAV-kontoret kan formuleres tydelig gjennom sikre fagsystemer som ivaretar taushetsplikten.
  3. Kommunene tar et større ansvar for å besvare telefonhenvendelser som kommer fra bruker via NAV Kontaktsenter.  
  4. Alle kommuner oppretter vakttelefon som NAV Kontaktsenter kan nå i sine åpningstider.  
  5. Rutiner som NAV Kontaktsenter benytter gjennomgås og endres slik at de blir i tråd med intensjonen i sosialtjenesteloven om at det er NAV Kontaktsenter som gir generell informasjon og veiledning, og at det er kommunen ved NAV-kontoret som skal gi veiledning til brukerne basert på konkrete vurderinger og individuelt skjønn.  
  6. Det iverksettes tiltak som bidrar til bedre forankring av telefoniløsningen i NAV i lovverk og avtaleverk.
  7. Det innføres hjemmel i sosialtjenesteloven til å føre tilsyn med NAV Kontaktsenter som selvstendig tilsynsobjekt.  

Fakta