Over 500 000 personer har mottatt dagpenger, forskudd på dagpenger eller lønnskompensasjon

Til sammen er 28,8 milliarder kroner utbetalt gjennom disse tre ordningene under koronakrisen. I tillegg har nærmere 22 400 frilansere og selvstendig næringsdrivende mottatt over 1 milliard kroner i kompensasjon.

Siden uke 12 er 492 000 søknader om dagpenger ferdigbehandlet, hvorav 28 000 søknader er avbrutt av ulike grunner. De aller fleste søknadene mottatt til og med juli, er behandlet. Saksbehandlingstiden for nye søknader er nå 4 uker, som normalt. 

351 000 personer har mottatt dagpenger under koronakrisen. Medregnet de som har mottatt forskudd på dagpenger og lønnskompensasjon har til sammen 500 400 mottatt en av disse tre ytelsene i denne perioden.