– Etter en økning i ledigheten forrige måned fortsatte nedgangen igjen i juni. Første halvår i år har antallet helt ledige falt med 3 900 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige lå på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i juni, justert for sesongvariasjoner. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av 2018. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,7 prosent, også ned med 0,2 prosentpoeng.

Figur 1: Antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Sesong- og bruddjusterte tall

 

antall_ledige_juni

 

Kilde: NAV

Figur 2: Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall

 

andel_ledige_juni

 

Kilde: NAV

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av juni var det registrert 60 100 helt arbeidsledige hos NAV. Når vi justerer for bruddet som innføring av forenklet registrering medførte fra november 2018 (se faktaboks), tilsvarer dette en nedgang på 4 500 personer sammenliknet med juni i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. 45 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juni.

Til sammen var 73 500 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av juni. Det er 6 500 færre enn i juni i fjor, ifølge bruddjusterte tall. Bruttoledigheten er på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet innen barne- og ungdomsarbeid

Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest innen undervisning og akademiske yrker, med 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med juni i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere.

Høyest ledighet i Østfold

Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Finnmark og Vestfold med 2,6 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,3 prosent.

De fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i juni i fjor. Langs kysten fra Agder til Trøndelag har ledigheten falt kraftigst, og mest i Rogaland og Hordaland (-18 %), når vi justerer for brudd i statistikken. Oppland, Hedmark og Østfold har hatt en økning i ledigheten sammenliknet med juni i fjor på nærmere 7 prosent, justert for bruddet i statistikken.

Redusert ledighet innen de fleste aldersgrupper

Ved utgangen av juni var ledigheten høyest blant aldersgruppen 20-24 år, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med juni i fjor har det blitt færre ledige i de fleste aldersgrupper. Unntaket er blant de aller yngste (19 år og under), hvor det har vært en økning på om lag 200 personer, justert for bruddet i statistikken. Nedgangen har vært størst blant personer i aldersgruppen 25-29 år og 50-59 år. Begge grupper har hatt en nedgang på om lag 9 prosent.

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av juni ble det registrert 32 300 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 2 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (5 400) samt bygg og anlegg (4 300).

 For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Hovedtall arbeidsmarkedet - juni 2019 (pdf) Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - juni 2019 (pdf) Helt ledige etter fylke og kommune - juni 2019 (pdf) Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside Arbeidsmarkedet nå - juni 2019 (pdf)