NAV gjennomfører årlige undersøkelser blant personbrukere og arbeidsgivere. I år ble undersøkelsene gjennomført i perioden mai til juni og er derfor preget av koronasituasjonen.

Brukerundersøkelsene viser at både tilfredshet og tillit blant de som ikke er berørt av koronasituasjonen, er på omtrent samme nivå som tidligere. Totalt sett er imidlertid nedgangen i tilfredshet markant for personbrukere: Andelen som er fornøyde med NAV har sunket fra 77 prosent i fjor til 66 prosent i år. Blant arbeidssøkere og permitterte sier 57 prosent at de er fornøyde med NAV. Nedgangen har direkte sammenheng med økt ventetid på dagpenger. 

Misnøye med saksbehandlingstiden på dagpengesøknader

– Det er ikke overraskende at arbeidssøkere og permitterte er mindre fornøyde med NAV enn tidligere. Flere hundre tusen personer har brått kommet i en vanskelig situasjon ved at de enten har mistet jobben eller blitt permitterte og deretter måttet vente lenge på saksbehandlingen fra NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I påvente av vedtak om dagpenger har det vært mulig for brukerne å søke om forskudd. Brukerundersøkelsene viser at forskuddsordningen er positivt mottatt. Samtidig opplever mange brukere at deres økonomiske situasjon er utrygg, spesielt i perioden frem til vedtaket om dagpenger kommer.

– Det har jeg stor forståelse for. Jeg er glad for at vi nå er tilbake til vanlig saksbehandlingstid. Det har vært en ekstrem situasjon for hele Norge, også for NAV, vi har mottatt nesten en halv million søknader om dagpenger siden midten av mars, sier Holte. 

Også arbeidsgiveres tilfredshet er preget av koronasituasjonen

Blant virksomhetene er tilfredsheten totalt sett på nivå med fjoråret på 79 prosent, men arbeidsgivere som er direkte rammet av koronasituasjonen er mindre fornøyde med NAV. De små private virksomhetene er minst fornøyde med NAVs håndtering av koronasituasjonen.

Arbeidsgiverne er i mindre grad fornøyde med NAVs bistand i forbindelse med permittering og nedbemanning, mens de i stor grad er fornøyde med NAVs digitale løsninger. 

Skal styrke samarbeidet med arbeidsgivere

I undersøkelsen svarer mange brukere at de opplever at koronasituasjonen påvirker mulighetene deres på arbeidsmarkedet negativt. Særlig opplever yngre at de er rammet, inkludert de som er i jobb.

– En av våre aller viktigste oppgaver er å bidra til at flest mulig kommer i jobb eller utdanning. Vi må regne med å leve med koronasituasjonen i lang tid fremover, og vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe flest mulig i arbeid. Vi er på tilbudssiden også overfor arbeidsgivere som har behov for vår hjelp til rekruttering. Det er behov for arbeidskraft i flere bransjer, og heldigvis har det blitt færre arbeidsledige uke for uke sier Holte. 

EØS-saken kan ha påvirket tilliten til NAV

Undersøkelsen viser også at kun 43 prosent av brukerne er fornøyde med NAVs oppfølging av EØS-saken. Det var imidlertid bare halvparten av de som svarte på undersøkelsen, som valgte å ta stilling til spørsmålet.

– Vi ønsket å finne ut om feiltolkningen av EØS-reglene har påvirket folks tillit til og tilfredshet med NAV, ettersom dette er en sak som fikk stor oppmerksomhet i mediene. Det er vanskelig å trekke konklusjoner, men det kan se ut til at EØS-saken har påvirket tilliten mer enn tilfredsheten. Det store bildet er imidlertid at det er koronasituasjonen som i størst grad forklarer endringene i både tilfredshet og tillit sier Holte. 

Les Brukertilfredshet og tillit i koronasituasjonen: NAVs personbrukerundersøkelse og  arbeidsgiverundersøkelse 2020 (pdf)