Når NAV gjør vedtak i slike saker, så er det med bakgrunn i bestemmelsene i folketrygdloven som pålegger NAV å undersøke om søkeren har gjennomgått hensiktsmessig behandling som kan bedre inntektsevnen. Denne bestemmelsen skiller ikke mellom ulike diagnoser eller behandlingsformer. Det skal imidlertid svært mye til før NAV krever at en person må gjennomgå et kirurgisk inngrep. NAV krever ikke at personer med endometriose skal gjennomføre operative inngrep som å fjerne livmoren for å kunne få AAP eller uføretrygd. 

Dersom noen har fått avslag på AAP eller uføretrygd, med begrunnelsen at de ikke vil fjerne livmoren, er dette en feil forståelse av hva NAV kan kreve etter folketrygdlovens bestemmelser.

Derfor er det viktig at personer som mener de har fått et avslag med en slik begrunnelse, tar kontakt med NAV.

– Ikke et krav

NAV har fredag 5. juli undersøkt saker fra NAV Klageinstans, og har ikke funnet noen saker der kvinner med endometriose har blitt pålagt å fjerne livmoren.

– Det er ikke et krav at kvinner med endometriose som søker om uføretrygd eller AAP må fjerne livmoren for å få stønad, slik det fremstilles i NRK-saken. Det foretas en individuell vurdering i hver enkelt sak, basert på den medisinske dokumentasjonen i saken. Dersom kvinnen opplever behandlingen som særskilt byrdefull vil det være en sentral del av helhetsvurderingen, sier NAVs ytelsesdirektør Kjersti Monland.

Personer som mottar AAP kan ha fjerning av livmoren som et tiltak i sin tiltaksplan. Dette er da ikke et tiltak NAV har pålagt dem å ha, men et tiltak de selv gjennomfører etter råd fra behandlere – og etter eget ønske.

Vil se på om praksis må presiseres

I NRKs omtale av denne saken har ikke NAV blitt forelagt noen konkrete enkeltsaker der etaten er fritatt fra taushetsplikten. NAV har bedt om dette, for å kunne undersøke om det er vedtak der NAV har gjort feil.NAV er ikke kjent med at fjerning av livmor er blitt stilt som et generelt krav, men vi vil likevel vurdere om det er behov for å presisere hvordan regelverket skal praktiseres.