NAV mottok 664 000 søknader om dagpenger i fjor

Fra koronakrisen startet og fram til nyttår utbetalte NAV i snitt 130 millioner kroner hver dag til ledige og permitterte.

Fra ledigheten skjøt i været i fjor (uke 11) og ut året, utbetalte NAV til sammen 38,3 milliarder kroner i ytelser til ledige og permitterte. Det tilsvarer fire ganger mer enn det NAV utbetalte i dagpenger i hele 2019.

– Vi har lagt bak oss et år på arbeidsmarkedet med tall av gigantiske proporsjoner. I løpet av seks uker i fjor mottok NAV 400 000 søknader om dagpenger, og i snitt mottok NAV én dagpengesøknad per minutt i hele 2020. Det betyr at vi mottok fire ganger så mange søknader i fjor som i 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

På det høyeste var andelen registrerte arbeidssøkere hos NAV tre ganger så høyt som under finanskrisen i 2008. Fortsatt er antallet arbeidssøkere om lag 50 000 over det høyeste punktet under finanskrisen. 

For å møte situasjonen med lange saksbehandlingstider opprettet NAV muligheten til å søke om forskudd om dagpenger og kapasiteten ble styrket innen saksbehandling. Fra august har saksbehandlingstiden vært tilnærmet normal

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet på grunn av smittesituasjonen, men erfaringene fra koronakrisen så langt gjør at NAV er godt rustet for å møte ulike scenarier fremover, sier Holte.   

Av de totale utbetalingene på 38,3 milliarder kroner til ledige og permitterte siden starten av koronakrisen, utgjør 28,7 milliarder dagpenger og forskudd på dagpenger. 8 milliarder kroner er blitt utbetalt i lønnskompensasjon til permitterte og 1,6 milliarder kroner er utbetalt i kompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende.